Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d'educació especial, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2016-2017.

Les destinacions provisionals són amb efectes d'1 de setembre de 2016 i finalitzaran el 31 d'agost de 2017, a excepció dels casos previstos de propostes de l'Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

 

Destinacions provisionals per al curs 2016-2017

Termini de desistiments (participació voluntària a la fase d'elecció): abans de finalitzar el termini de reclamacions contra l'adjudicació provisional.

Informació relacionada

Termini de desistiments (participació voluntària a la fase d'elecció): abans de l'1 de juliol de 2016

Informació relacionada

La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d'Ensenyament i/o Consorci d'Educació de Barcelona.

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 10 de juny de 2016

Termini presentació de sol·licituds: del 16 al 29 de juny de 2016

Incidències tècniques: contacteu amb el Servei d'Atenció Unificada.

Incidències administratives: contacteu amb els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona.

Resolució definitiva

Informació relacionada

 • Presentació de sol·licituds (funcionaris de carrera): del 18 al 31 de maig de 2016
 • Presentació de sol·licituds (personal interí): del 2 al 14 de juny de 2016
 • Presentació de sol·licituds (personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals): del 25 de maig al 10 de juny de 2016
 • Propostes de les direccions dels centres: del 16 al 29 de juny de 2016

 

 • Publicació de la resolució provisional: 15 de juliol de 2016
 • Termini per presentar reclamacions: fins al 20 de juliol de 2016
 • Publicació de la resolució definitiva: 27 de juliol de 2016
 • Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig

  per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 7121 de 17.05.2016).

 • Resolució ENS/1538/2016, de 20 de juny,

  sobre la sol·licitud complementària de participació en la fase d'elecció per al professorat interí, dins del procediment d'adjudicació de destinacions provisionals establert per la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig  (DOGC núm. 7148 de 23.06.2016).

Data d'actualització:  27.07.2016