• Imprimeix

Substitucions de difícil cobertura de primària/secundària (no telemàtiques)

INTERINITATS I SUBSTITUCIONS DE DIFÍCIL PROVISIÓ

En aquesta pàgina es faran públiques, quan s’escaigui, les places de difícil provisió.

Les persones interessades hauran de trametre una sol·licitud (segons el model annex) a l’adreça electrònica del Servei de Personal Docent:    extraordi_gir.ensenyament@gencat.cat

L’adjudicació de les places s’efectuarà d’acord amb el número de barem de les persones interessades. Aquesta adjudicació es notificarà personalment a les persones seleccionades.

Les persones que ja treballin i vulguin completar jornada, hauran de comprovar prèviament que la plaça que sol·liciten és compatible amb la feina que ja desenvolupen, i hauran de fer constar aquest aspecte a la seva sol·licitud.

La sol·licitud d’aquestes places és voluntària i, per tant, no s’acceptaran renúncies un cop adjudicades.

Nota: El quadre amb les places convocades és únic per a primària i secundària. El cos al qual pertany la plaça a cobrir ve indicat a la primera columna, al costat del número de plaça (P = primària / S = secundària).

 

Convocatòria extraordinària núm. 18/2015-16

Data: 16/11/2015

Admissió de sol·licituds: fins al 18/11/2015 a les 13h

Data d'actualització:  17.11.2015