• Imprimeix

Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament

Qui és el responsable del tractament de les dades

La direcció del centre educatiu. Consulteu-ne l'adreça postal i electrònica al web del Departament d'Ensenyament.

L'adreça de contacte del delegat o delegada de protecció de dades és: dpd.ensenyament@gencat.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades

Per a les finalitats següents:

  • Per gestionar l'acció educativa, l'orientació acadèmica i professional; l'acció tutorial i de comunicació amb les famílies; l'avaluació objectiva del rendiment escolar; el compromís dels alumnes i les famílies en el procés educatiu, i l'accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament.
  • Per gestionar la difusió d'imatges, veu i material que han elaborat els alumnes en els espais de comunicació i difusió del centre, amb relació a les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars que porten terme.
  • Per gestionar les credencials i els accessos als serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula.
  • Per gestionar les aportacions econòmiques de les famílies o dels alumnes per als serveis escolars que presten els centres.

La utilització dels serveis que presten els centres està sotmesa als principis de voluntarietat, de no discriminació i de pagament del cost (amb algunes excepcions de gratuïtat i de limitació d'imports), així com de no tenir un caràcter lucratiu.

Quant de temps conservem les dades

Per gestionar l'acció educativa i orientadora, les dades de l'expedient acadèmic són de conservació permanent.

Per a la resta de finalitats, les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per la qual es van recollir i les limitacions de conservació que s'inclouen en la sol·licitud. Un cop transcorregut aquest termini, d'acord amb la normativa de gestió documental i arxiu, es conservaran de forma indefinida mentre no existeixi la taula d'accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades.

Per obtenir més informació sobre la normativa de conservació de dades consulteu les Taules d'avaluació documental.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

Per gestionar l'acció educativa i orientadora, les dades es tracten en missió d'interès públic, d'acord amb la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa; la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Per a la resta de finalitats (difusió d'imatges i veu, publicació de dades personals i de material elaborat, ús de serveis i recursos d'Internet per treballar a l'aula i aportacions econòmiques de serveis escolars que presta el centre) el tractament es fa amb el consentiment de la persona interessada o del seu representant legal.

Podeu retirar-ne el consentiment en qualsevol moment i la revocació no té efectes retroactius.

A quins destinataris comunicarem les dades

Per gestionar l'acció educativa i orientadora, a les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut, d'acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, i l'article 9.2.c) del Reglament general de protecció de dades; als ajuntaments, per exercir les competències en matèria de vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria, d'acord amb l'article 66.3.o) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i als consells comarcals, per a la gestió dels serveis del transport escolar i ajuts del menjador, d'acord amb l'article 159.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

Per a la resta de finalitats (difusió d'imatges i veu, publicació de dades personals i de material elaborat, ús de serveis i recursos d'Internet per treballar a l'aula i aportacions econòmiques de serveis escolars que presta el centre), i d'acord amb el consentiment recollit a la vostra sol·licitud, les dades personals només es comunicaran a les plataformes, entorns o entitats que hàgiu autoritzat.

En tots els casos, als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament, els serveis TIC i els serveis de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documentació administrativa.

Finalment, les vostres dades personals no es comunicaran a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web del Departament d'Ensenyament.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, del lloc de treball o on s'hagi produït l'incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, podeu fer-ho mitjançant la seva Seu electrònica.

Data d'actualització:  20.06.2018