Els centres educatius privats que imparteixen ensenyaments compresos en el sistema educatiu requereixen l'autorització administrativa per a la seva obertura i funcionament.

Per a l'obtenció de l'autorització, cal tenir present la normativa que regula els requisits mínims dels centres, en funció del nivell educatiu de què es tracti i la que, amb caràcter general, regula el procediment, el Decret 122/2012, de 9 d'octubre.

El procediment d'autorització conté una fase prèvia d'aprovació d'un projecte de centre, que és opcional, però que aporta la seguretat d'obtenció de l'autorització sempre que l'execució de l'obra coincideixi amb el projecte aprovat, i la fase pròpiament d'autorització en la qual s'han d'acreditar el compliment dels requisits relatius a instal·lacions, capacitat i llocs escolars, titulació del professorat i mobiliari i equipament didàctic.

Qualsevol canvi que afecti els locals del centre, els ensenyaments a impartir, la seva capacitat, la titularitat i la denominació també ha de ser objecte de la modificació de l'autorització.

 • Decret 122/2012, de 9 d'octubre,
  del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats (DOGC núm. 6233, de 16.10.2012)
 • Reial decret 132/2010, de 12 de febrer
  pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària. (BOE núm. 62, de 12.03.2010)
 • Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer de 2012
  per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics. (DOGC núm. 6074, de 24.2.2012)
 • Decret 72/1994, de 6 d'abril
  pel qual es regulen els centres de formació d'adults (Article 6). (DOGC núm.1884, de 15.4.1994)
 • Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer de 2012
  per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics. (Article 6). (DOGC núm. 6074, de 24.2.2012)
 • Reial decret 303/2010, de 15 de març
  pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. (BOE núm. 86, de 9.04.2010)
 • Butlletí Oficial de l'Estat
  Consulteu la regulació específica de cada cicle formatiu als reials decrets publicats al Butlletí Oficial de l'Estat.
 • Portal Jurídic de Catalunya
  Vegeu la normativa que estableix el currículum dels cicles formatius al Portal Jurídic de Catalunya.
 • Decret 169/2002, d'11 de juny
  pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport. (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002)
 • Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre
  pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial. (BOE núm. 268 de 08.11.2007)
 • Butlletí Oficial de l'Estat
  Consulteu la regulació específica de cada cicle formatiu als reials decrets publicats al Butlletí Oficial de l'Estat.
 • Portal Jurídic de Catalunya
  Vegeu la normativa que estableix el currículum dels cicles formatius al Portal Jurídic de Catalunya.
Data d'actualització:  17.07.2014