L'horari escolar dels alumnes de segon cicle educació infantil i primària, inclòs el d'educació especial, de tots els centres educatius de Catalunya, públics i privats, comprèn normalment horari de matí i tarda, i s'ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores.

Amb caràcter general, l'horari lectiu dels alumnes de segon cicle d'educació infantil i primària, inclòs el d'educació especial, dels centres públics i privats, és de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 hores.

En qualsevol cas, el nombre total d'hores lectives que faran els alumnes ha de ser de 5 hores (3 o 3,5 al matí i 1,5 o 2 a la tarda), respectant un marge mínim de dues hores de descans al migdia. L'horari lectiu no pot acabar abans de les 16 hores. Els centres públics d'altres titularitats s'han d'ajustar al que estableixin els convenis signats entre el Departament d'Ensenyament i la titularitat.

En els centres públics que són titularitat del Departament d'Ensenyament, es programaran, d'acord amb la dotació de recursos assignada i en horari escolar no lectiu, unes hores de suport personalitzat, com a mínim dos dies a la setmana, per a aquells alumnes que ho requereixin i segons els criteris establerts pel Departament.

En aquells centres públics que el Departament determini, cal complementar l'horari lectiu amb una hora diària per a tots els alumnes, a fi de desenvolupar les habilitats que afavoreixen l'assoliment de les competències bàsiques.

Als centres d'ensenyament secundari l'horari escolar comprèn normalment horari de matí i tarda.

En l'educació secundària obligatòria la concreció de l'horari individual i la programació d'activitats generals de centre (reunions de professorat, esports, etc.) no poden comportar més de tres tardes lliures setmanals per als alumnes.

El batxillerat es pot organitzar en jornada continuada.

La formació professional inicial s'organitzarà preferentment en sessions de matí o tarda, per tal de facilitar la formació dels alumnes en centres de treball i l'accés dels treballadors.

Els ensenyaments de règim especial d'esports i artístics es poden organitzar en sessions de matí i tarda, en horari intensiu de matí o tarda o en altres horaris que prèviament hagi autoritzat el director o la directora dels serveis territorials corresponents.

Les activitats lectives als centres i aules de formació d'adults s'han d'organitzar en sessions de matí, tarda i vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos.

L'activitat de cada grup, dins l'organització setmanal, s'ha de programar en la mateixa franja horària.

Data d'actualització:  15.04.2016