El Departament d'Ensenyament ha creat el Registre d'alumnes (RALC), en el qual s'han d'inscriure tots els alumnes matriculats als centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris de Catalunya. El Registre assigna un codi identificador únic a cada alumne, anomenat IDALU, que l'acompanya durant tota la vida acadèmica.

Aquest Registre és l'única font de dades d'identificació dels alumnes, de manera que s'interrelaciona amb la resta de sistemes d'informació del Departament.

El Registre té les finalitats següents:

 • Disposar d'un identificador únic per a cada alumne que faciliti, als centres educatius i als alumnes, les dades acadèmiques personals que han de conformar el registre acadèmic personal individual.
 • Facilitar el desenvolupament del dossier personal d'aprenentatge.
 • Constituir la base per al desenvolupament de tràmits electrònics en benefici dels alumnes, i posar a disposició dels òrgans de l'Administració de la Generalitat les dades actualitzades necessàries per a la planificació, l'execució i l'avaluació de les seves polítiques.

El Registre es posa en marxa amb les dades de matrícula del curs 2015-2016 dels següents ensenyaments:

 • Educació infantil de 3-6 anys
 • Educació primària
 • Educació secundària obligatòria
 • Batxillerat
 • Formació professional i cicles formatius d'arts plàstiques i disseny
 • Centres d'educació especial, no s'incorporen els programes de formació i inserció (PFI) ni els plans de transició a la vida adulta (PTVA)

Més endavant s'incorporaran els ensenyaments de modalitat no presencial i la resta d'ensenyaments (educació infantil de 0-3 anys, ensenyaments d'adults, idiomes, artístics superiors, esports i matrícules de l'IOC).

Dades identificatives

 • Núm. d'identificació (IDALU)
 • Nom i cognoms
 • Document identificació: tipus i document (DNI, NIE, etc.)
 • Sexe
 • Data de naixement
 • Nacionalitat
 • País de naixement
 • Província de naixement
 • Municipi de naixement
 • Custòdia compartida i amb domicilis diferents (1)
 • Emancipat, tutelat
 • Dades postals:
  Tipus de via, nom, número, bloc, escala, planta i porta
  Codi postal
 • Telèfon i adreça electrònica
 • País de residència
 • Província de residència
 • Municipi de residència
 • Localitat de residència
 • Observacions
  Si es tria (1) es podran formalitzar les dues adreces postals.
 • Dades dels tutors legals:
  Persona jurídica
  Tutor 1: Tutor 2:
  Tipus i document 
  Nom, cognoms

Dades d'escolarització

 • Curs acadèmic
 • Període
 • Data d'alta de la matrícula
 • Data del registre de la matrícula
 • Centre
 • Ensenyament (codi i nom)
 • Nivell
 • Ocupa plaça. Només de cicles formatius (inclòs artístics)
 • Règim
 • Bloc de batxillerat nocturn
 • Torn
 • Modalitat (presencial/semipresencial/no presencial)
 • Escolarització compartida 
 • Codi i nom del centre amb el qual es comparteix l'escolarització
 • Codi i nom del centre que custodia l'expedient
 • Data d'inici i data de finalització  (corresponent a l'escolarització compartida)
 • Alumne amb altes capacitats 
 • Alumne amb NEE 
 • Usuari de l'USEE
 • Data de baixa de la matrícula
 • Data del registre de la baixa de la matrícula
 • Motiu de la baixa

Les dades de l'historial acadèmic s'inclouran al RALC progressivament.

Data d'actualització:  10.02.2016