• Imprimeix

Campanyes de promoció

Segons l'article 40.7 de la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, les campanyes de promoció alimentària, educació nutricional o promoció de l'esport o de l'activitat física han de tenir una autorització expressa per poder-se difondre als centres. Per aquest motiu el Departament d'Ensenyament estableix el procediment d'autorització de les campanyes, la qual sempre es porta a terme d'acord amb els criteris d'avaluació acordats amb el Departament de Salut.

Per a cada campanya, l'empresa o el promotor han de presentar el formulari de sol·licitud d'autorització i una memòria que contingui:

  • la finalitats i els objectius de la campanya, 
  • a quina franja d'edat s'adreça,
  • els materials didàctics i la seva justificació, 
  • les activitats i les accions desenvolupades dins i fora del centre escolar (descripció, valor i contingut educatiu),
  • l'adequació a la diversitat dels alumnes, 
  • la participació de la comunitat educativa, 
  • els indicadors de seguiment i avaluació,
  • la descripció dels mitjans d'informació de la campanya a la comunitat escolar i
  • el compromís d'elaborar un informe final de la campanya.

El formulari de sol·licitud i la memòria s'han de presentar al centre educatiu, als serveis territorials (o Consorci d'Educació de Barcelona) o als serveis centrals del Departament d'Ensenyament segons si la campanya s'adreça a un sol centre, a diversos centres o a centres de diversos serveis territorials.

El termini per resoldre i notificar a l'empresa o al promotor l'autorització o denegació de la campanya, si és d'àmbit territorial o nacional, és d'un mes des de l'entrada de la sol·licitud al registre corresponent. Les campanyes autoritzades pel Departament es publiquen en aquesta mateixa pàgina.

Tot i que la campanya tingui l'autorització pertinent, cada centre ha de valorar, d'acord amb la seva autonomia, si el programa pedagògic, les unitats didàctiques i les accions s'adapten al seu projecte de centre i, per tant, si la duen a terme.

La sol·licitud i la memòria s'han de presentar al director o directora del centre.

Les campanyes, a més de satisfer els criteris establerts pel Departament de Salut, han de satisfer els criteris del projecte educatiu dels centres.

Si els centres pertanyen a un mateix àmbit territorial, l'empresa o el promotor han de presentar la sol·licitud i la memòria al director o directora dels serveis territorials o al gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

En compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en qualsevol cas, la sol·licitud d'autorització també es pot presentar per mitjans electrònics a través de la petició genèrica de la seu electrònica de la Generalitat.

Si la campanya abasta més d'un dels serveis territorials, l'empresa o promotor han de presentar la sol·licitud i la memòria als serveis centrals del Departament.

En compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en qualsevol cas, la sol·licitud d'autorització també es pot presentar per mitjans electrònics a través de la petició genèrica de la seu electrònica de la Generalitat.

Data d'actualització:  08.11.2018