Els centres educatius es classifiquen en públics i privats, segons la seva titularitat.

Quan la titularitat correspon a una administració pública (Departament d'Ensenyament, diputació, administració local i altres departaments) parlem de centres públics i quan la titularitat correspon a una persona física o a una persona jurídica de caràcter privat parlem de centres privats i si el centre privat té ensenyaments sostinguts amb fons públics rep la denominació de centre privat concertat.

Un cop creats o autoritzats, els centres educatius (públics i privats) s'inscriuen en el registre de centres, gestionat pel Departament d'Ensenyament.

 

Els ensenyaments que els centres poden impartir són els  següents:

- educació infantil
- educació primària
- educació secundària obligatòria
- batxillerat
- formació professional
- ensenyament d'idiomes
- ensenyaments artístics (música, dansa, arts plàstiques i disseny, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals)
- ensenyaments esportius
- educació d'adults

 

Els centres públics del Departament d'Ensenyament poden ser, a més, de diferents tipus segons els ensenyaments que imparteixen:

- llar d'infants: 1r cicle d'educació infantil
- parvulari: 2n cicle d'educació infantil
- escola: 2n cicle d'educació infantil i educació primària
- institut: educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional
- secció d'educació secundària: educació secundària obligatòria
- institut escola: 2n cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat
- centre intrgrat: educació primària, educació secundària, batxillerat i ensenyaments de música i dansa
- centre o aula d'adults: ensenyaments per a persones adultes
- escola d'arts: ensenyaments d'arts plàstiques i disseny
- conservatori o centre professional de música o de dansa: ensenyaments professionals i superiors de música o de dansa
- escoles oficials d'idiomes: ensenyaments d'idiomes
- zones escolars rurals (agrupació d'escoles en zones de baixa densitat de població): 2n cicle d'educació infantil i educació primària
- escola d'educació especial: 2n cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria quan els alumnes requereixen una escolarització específica

 

Correspon al Govern de la Generalitat crear i suprimir centres educatius públics. La creació de centres públics de titularitat de les administracions locals es fa per conveni.

Els centres educatius privats estan sotmesos al principi d'autorització administrativa. El centre és autoritzat si compleix els requisits fixats pel Govern amb relació a la titulació acadèmica del personal docent, la ràtio entre alumnes i docents, les instal·lacions i la capacitat.

Els centres que imparteixen exclusivament ensenyaments no reglats de música o dansa i els que imparteixen exclusivament ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l'obtenció de títols o certificats amb validesa a tot l'Estat estan subjectes al procediment de comunicació prèvia, d'acord amb el que el Govern estableixi per reglament.

Data d'actualització:  02.10.2014