• Imprimeix

Eixos

Aquest pla es fonamenta en els eixos següents:

  1. Aprendre a escriure
  2. L'assoliment de les habilitats funcionals bàsiques d'escriptura correspon al cicle inicial de l'educació primària i és en aquest cicle on s'han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats. L'aprenentatge inicial de l'escriptura.El procés de la composició escrita: contextualització, planificació, textualització i revisió. Les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió, correcció (coneixement de la norma), presentació El coneixement dels gèneres textuals i la seva funcionalitat.
  3. Escriure per aprendre
  4. L'ús de l'escriptura  per a l'aprenentatge i construcció de coneixement. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l'aprenentatge de l'escriptura i  tenir la capacitat d'utilitzar l'escriptura com a estratègia transversal per a la millora del rendiment escolar a totes les àrees i matèries.
  5. Escriure per crear i transmetre el pensament
  6. L'hàbit de l'escriptura personal  i el plaer d'escriure es fomenta practicant l'escriptura. El gust per la escriptura creativa es desenvolupa tenint com a model la literatura.
Data d'actualització:  14.12.2015