• Imprimeix

Acreditació de directiu professional docent

El Departament d'Ensenyament obre convocatòria pública per obtenir l'acreditació de directiu professional docent.

El procés d'obtenció de l'acreditació de directiu professional docent ha de garantir la formació, capacitat, habilitats i l'experiència dels aspirants per a l'exercici de la direcció professional de centres educatius públics.

Hi pot participar el personal funcionari de carrera docent que estigui prestant  serveis en un centre educatiu públic del Departament d'Ensenyament i que hagi ocupat la direcció d'un centre educatiu públic, amb almenys un període ordinari de mandat, amb avaluació positiva.

El procediment selectiu consta de dues proves, que tenen caràcter eliminatori:

  1. Prova de coneixements del marc institucional i de les funcions pròpies del directiu professional docent.
  2. Realització d'un treball escrit sobre un projecte de direcció i una entrevista referida a l'exposició i defensa d'aquest projecte per tal de valorar les competències requerides.

 

També es fa una valoració de mèrits que correspon a l'experiència professional i als coneixements per exercir la direcció de centres públics.

La possessió de l'acreditació de directiu professional docent no té cap repercussió econòmica per a l'aspirant seleccionat. No obstant això, sí que es valora com a mèrit.

Informació relacionada

Data d'actualització:  07.03.2012