• Imprimeix

Borsa de treball de professorat especialista en música i dansa de l'Institut escola artístic Oriol Martorell

L'objectiu de la borsa de treball de professorat especialista en música i dansa és cobrir llocs vacants i substitucions en règim de contracte laboral temporal a l'Institut escola artístic Oriol Martorell.

Requisits generals

 1. Tenir la nacionalitat espanyola, la d'altres estats membres de la Unió Europea o la d'algun estat al qual sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores; o bé tenir la condició de cònjuge, descendent o descendent de cònjuge d'una persona que compleixi alguna de les condicions esmentades pel que fa a la nacionalitat, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o més grans d'aquesta edat però visquin a càrrec dels progenitors. 
 2. Tenir setze anys complerts i no excedir els seixanta-cinc. 
 3. No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball a què s'opta. 
 4. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. D'altra banda, les persones que no posseeixen la nacionalitat espanyola han d'acreditar, igualment, que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.
 5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans. 
 6. Tenir el certificat de nivell de suficiència de català, el nivell C, o un certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

 

Requisits específics

 1. Per a cada especialitat, cal tenir un dels títols que s'esmenten a l'apartat 2.2 de la Resolució de 3 de setembre de 2012 de la secretària general.

En el procés de selecció es valoren l'experiència professional (9 punts) i la formació específica (4 punts) d'acord amb el barem detallat en l'apartat 6 de la Resolució de 3 de setembre de 2012 de la secretària general.

La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de la documentació següent:

 1. Una fotocòpia compulsada del títol, l'expedient acadèmic original acompanyat d'una fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol o una fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la l'expedició del títol.
 2. El full d'autobarem en el qual consten els mèrits que s'al·leguen.
 3. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, d'acord amb el que s'especifica a l'annex 1 de la Resolució de 4 de setembre de 2012, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Ensenyament, per la qual s'obre convocatòria per accedir a la borsa de treball de professorat especialista en musica i dansa per a l'institut escola artístic Oriol Martorell.
 4. Una fotocòpia compulsada del NIF vigent o del document acreditatiu alternatiu en el cas de les persones de nacionalitat estrangera.
 5. Un certificat mèdic que acrediti que no es pateix cap malaltia ni es té cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball a què s'opta.
 6. Una declaració jurada o promesa de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. D'altra banda, les persones aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen. (Vegeu l'annex 1 de la Resolució de 4 de setembre de 2012, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Ensenyament, per la qual s'obre convocatòria per accedir a la borsa de treball de professorat especialista en musica i dansa per a l'institut escola artístic Oriol Martorell).
 7. Una fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nivell de coneixement de la llengua catalana.
 8. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones.

Per consultar les llistes cal identificar-se amb el codi GICAR (Atri) o, si escau, amb l'idCAT Mòbil.

Llistes provisionals d'admesos en els blocs 1, 2 i 3: 13 de juny de 2018

Termini per presentar reclamacions: del 14 al 21 de juny de 2018

Llistes definitives d'admesos en els blocs 1, 2 i 3: 4 de juliol de 2018

 • Resolució de 2 de febrer de 2016, pdf icon [188,79 KB ]

  de modificació de la Resolució de 3 de setembre de 2012, per la qual s'aproven les bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball de professorat especialista en música i dansa de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell

 • Resolució de 4 de setembre de 2012, pdf icon [244,77 KB ]
  del director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Ensenyament, per la qual s'obre convocatòria per accedir a la borsa de treball de professorat especialista en musica i dansa per a l'institut escola artístic Oriol Martorell
 • Resolució de 3 de setembre de 2012, pdf icon [55,09 KB ]
  per la qual s'aproven les bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball de professorat especialista en música i dansa de l'institut escola artístic Oriol Martorell
Data d'actualització:  03.07.2018