• Imprimeix

Adjudicació de destinacions provisionals al professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics

El Departament d'Ensenyament prorroga, per al curs 2016-2017, les destinacions provisionals dels professors de religió amb contracte laboral indefinit que no tenen destinació definitiva obtinguda per convocatòria pública de concurs de mèrits, sempre que els llocs de treball vacants que ocupen estiguin inclosos en la planificació educativa per al curs 2016-2017.

Els professors de religió amb contracte laboral indefinit, la destinació provisional dels quals no pugui ser prorrogada per criteris de planificació en cap dels centres on estaven destinats el curs 2015-2016, i els professors amb contracte laboral indefinit que en data 1 de setembre de 2016 no tinguin assignada cap destinació definitiva, han d'obtenir una destinació provisional, amb caràcter previ i prioritari, en cas de vacant, en l’acte públic de nomenaments que convocaran cadascun dels serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona per proveir vacants en centres de l’àmbit territorial del bisbat que li ha formulat proposta. Aquest acte públic es farà el 30 d'agost de 2016.

En primer lloc es proveiran els llocs de treball en instituts. Amb posterioritat, i en cas de vacant, també podran obtenir destinació provisional per al curs 2016-2017 en instituts, prèvia sol·licitud presentada abans del 24 d’agost, els professors amb contracte laboral indefinit sense destinació definitiva, que només tinguin requisitis de secundària i que el curs 2015-2016 hagin estat destinats amb caràcter provisional en escoles. Les vacants provocades en escoles s’acumularan a les ja existents.

En aquest mateix acte, un cop adjudicada la destinació als professors esmentats, també hi poden participar, amb caràcter voluntari i per ampliar-ne la dedicació, els professors amb un contracte laboral indefinit sense cap destinació definitiva que reuneixin tots els requisits de l’article 3 del Reial decret 696/2007, en centres del mateix nivell educatiu que ocupaven el curs 2015-2016, sempre que la dedicació total del contracte laboral prevista per al curs 2016-2017 sigui inferior a 1 en un o més centres educatius i presentin la sol·licitud corresponent als serveis territorials o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona abans del 24 d’agost de 2016.

Normativa

  • Resolució, de 27 de juliol de 2016, pdf icon [197,25 KB ]

    del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es regulen les destinacions provisionals dels professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2016-2017 (27.7.2016).

Data d'actualització:  27.07.2016