• Imprimeix

Adjudicacions de destinacions provisionals

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d'educació especial, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2017-2018. 

Les destinacions provisionals són amb efectes d'1 de setembre de 2017 i finalitzaran el 31 d'agost de 2018, a excepció dels casos previstos de propostes de l'Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

 

Destinacions provisionals per al curs 2017-2018

Participació

Participació obligatòria

Estan obligats a participar en aquest procediment els professors funcionaris de carrera, en servei actiu, que no tenen destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1 de setembre de 2017, i amb independència de gaudir d'una llicència per al curs 2017-2018 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

També estan obligats a participar en aquest procediment els professors que han superat el procés selectiu de 2017, excepte que tinguin concedit l'ajornament de la fase de pràctiques per al curs 2017-2018.

Així mateix, els professors interins amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d’Ensenyament estan obligats a participar en la fase d'elecció, com a mínim, en un dels dos procediments d'adjudicació previstos, a llocs de dedicació completa o a llocs de mitja dedicació.

El caràcter obligatori de la participació en la fase d'elecció podrà comportar l'adscripció d’ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d’adjudicació diferents de la d’elecció.

 

Participació voluntària

Amb caràcter voluntari poden participar els professors que amb efectes d'1 de setembre de 2017 sol·licitin, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.

Llocs que s'adjudiquen

Llocs vacants, a dedicació completa, no ocupats per professors funcionaris amb destinació definitiva, o per professors amb nomenament vigent a 1 de setembre del 2017, dels centres educatius que es relacionen als annexos de la convocatòria i llocs resultes que es produeixin en el mateix procediment d’adjudicació. També s'adjudiquen llocs a mitja dedicació únicament a professors interins.

Els llocs de treball docents dels centres educatius públics poden ser ordinaris, específics amb perfil professional i específics temporals.

Acreditació de perfils professionals

L'acreditació de la capacitació per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional ha de constar al Registre informàtic de professorat en el moment de procedir a l'adjudicació de destinacions, es pot consultar al portal Atri, i és requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc específic amb perfil professional.

Funcionaris de carrera

Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals

La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d'Ensenyament i/o Consorci d'Educació de Barcelona.

Professors que han superat el procés selectiu

Propostes de les direccions dels centres

Termini presentació de sol·licituds: 15 a 28 de juny de 2017

Suport i incidències

Resolució d'incidències tècniques: Servei d'Atenció Unificada

Consultes de tipus administratiu: Serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona

Informació de suport: Preguntes més freqüents

Resolució d'adjudicació de destinacions provisionals

Resolució definitiva

 

Informació relacionada

Calendari

 • Presentació de sol·licituds (personal interí): 16 a 29 de maig de 2017
 • Presentació de sol·licituds (funcionaris de carrera): 30 de maig a 12 de juny
 • Presentació de sol·licituds (professors acollits a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals): 23 de maig a 9 de juny de 2017
 • Presentació de sol·licituds (professors que ha superat el procés selectiu): 26 de juny a 3 de juliol de 2017
 • Propostes de les direccions dels centres: 15 a 28 de juny de 2017
 • Publicació de la resolució provisional: 13 de juliol de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 14 al 18 de juliol de 2017
 • Publicació de la resolució definitiva: 26 de juliol de 2017

Normativa

 • Resolució ENS/1270/2017, de 29 de maig,

  de modificació de la Resolució ENS/1005/2017, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 7385 de 7.6.2017).

 • Resolució ENS/1005/2017, de 8 de maig

  per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. (DOGC núm. 7369, de 15.5.2017)

Data d'actualització:  26.07.2017