• Imprimeix

Concurs de mèrits per ocupar llocs docents de caràcter singular en centres que tenen autoritzat un pla estratègic

El Departament d'Ensenyament convoca periòdicament concurs específic de mèrits per tal de proveir els llocs de treball docent de caràcter singular per dur a terme les activitats que afavoreixin l'assoliment dels objectius previstos en els centres que tenen autoritzat un pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu.

El concurs s'adreça a funcionaris de carrera dels cossos docents, dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que es trobin en qualsevol situació administrativa.

La darrera convocatòria del concurs va ser l'any 2010. Les referències a les bases que s'indiquen tot seguit són d'aquesta convocatòria.

Les persones participants, segons el cos del lloc de treball per el qual participa, han de reunir els requisits d'especialitat següents:

 1. Els funcionaris del cos de mestres poden sol·licitar llocs de treball de l'especialitat de la qual són titulars o habilitats.
 2. El professorat dels cossos d'ensenyaments secundaris ha de ser titular de l'especialitat del lloc de treball sol·licitat pel fet d'haver-la obtingut mitjançant el procediment selectiu corresponent.
 3. Per ocupar llocs de treball d'ensenyaments secundaris als centres de formació de persones adultes, el professorat ha de ser titular d'alguna de les especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça sol·licitada a més del requisit lingüístic que s'hi especifica (base 3 de l'annex 1 de la convocatòria).
 1. Per a la primera fase: consulteu la base 5.1 de l'annex 1 de la convocatòria.
 2. Per a la segona fase: consulteu la base 5.2 de l'annex 1 de la convocatòria.
 1. Primera fase: feina desenvolupada. La valoració dels mèrits per aquesta fase és, com a màxim, de 20 punts. S'aplica el barem de la base 5.1 de l'annex 1 de la convocatòria.
 2. Segona fase: presentació i defensa del projecte. Les persones candidates han de defensar davant la comissió un projecte d'aplicació del pla estratègic en relació amb el lloc de treball al qual aspiren. A aquest efecte les persones candidates han de lliurar un treball escrit amb el contingut del projecte  (base 5.2 de l'annex 1 de la convocatòria).

La puntuació total correspon a la suma de les puntuacions obtingudes en la primera i la segona fase.

 1. Un cop valorada la primera fase del concurs, s'exposa als centres en els quals actuïn les comissions avaluadores la llista de persones candidates admeses i excloses que optin als llocs de treball convocats en aquell centre, amb la puntuació corresponent a la primera fase. També es pot consultar al web del Departament d'Ensenyament.
 2. A partir de l'endemà de l'exposició d'aquesta llista, s'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions.
 3. Al mateix temps, s'anuncia la data de presentació i defensa del projecte corresponent a la segona fase del concurs.
 4. No cal que les persones sol·licitants acreditin documentalment les condicions exigides i els mèrits al·legats si aquests consten al registre informàtic de personal del Departament d'Ensenyament.
 • Resolució EDU/3332/2010, de 14 d'octubre,
  de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docent de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu (DOGC núm. 5741, 25.10.2010)
 • Resolució ENS/1117/2011, de 3 de maig,
  per la qual es resol el concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docents de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu, convocat per la Resolució EDU/3332/2010, de 14 d'octubre. (DOGC núm. 5875, de 10.5.2011)
 • Resolució ENS/236/2013, de 30 de gener,
  per la qual s'adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l'aplicació del Pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu. (DOGC núm. 6317, de 18.2.2013)
 • Resolució ENS/835/2013, de 5 d'abril,
  de modificació de la Resolució ENS/236/2013, de 30 de gener, per la qual s’adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l'aplicació del Pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu. (DOGC núm. 6360, de 22.4.2013)
Data d'actualització:  22.04.2013