• Imprimeix

Concurs de mèrits per proveir llocs específics amb perfil professional de competència digital

El Departament d'Ensenyament estableix el procediment per obtenir destinació definitiva a llocs de treball específics amb perfil professional de competència digital docent a centres educatius públics dependents del Departament.

El concurs consta de dues fases:

 1. Baremació de l'activitat professional desenvolupada
 2. Presentació i defensa del projecte, i entrevista

Per cada lloc de treball convocat es nomenarà una comissió que valorarà els mèrits de les dues fases del concurs.

Les destinacions obtingudes tenen efectes d'1 de setembre de 2019.

Poden participar en el concurs de mèrits els funcionaris de carrera del Departament d'Ensenyament que es trobin en qualsevol situació administrativa i que reuneixin els requisits que s'esmenten a les bases de la convocatòria, pel que fa a cos docent, especialitat, acreditació del perfil professional de competència digital i acreditació lingüística (vegeu l'apartat Normativa, en aquesta mateixa pàgina).

 • Els participants han d'acreditar un mínim de dos anys d'exercici professional com a funcionaris de carrera, sigui amb docència directa en centres educatius públics o des d'un lloc específic de serveis educatius.

 • Els funcionaris amb destinació definitiva podran participar-hi, sempre i quan hagin ocupat el lloc de destinació definitiva durant un any, com a mínim, en la data límit de presentació de sol·licituds, fins i tot els que tinguin ja destinació definitiva a un lloc de treball ordinari en el mateix centre al qual optin.

 • No reuneixen el requisit de participació els funcionaris dependents d'altres administracions educatives que presten serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en centres dependents del Departament d'Ensenyament.
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de novembre al 20 de desembre de 2018

  En el mateix termini i a través de l'aplicació informàtica de presentació de sol·licituds s'ha de presentar el Projecte estratègic de desplegament dels continguts funcionals del lloc de treball, vinculat al projecte educatiu del centre objecte de sol·licitud (extensió PDF, màxim 10 Mb).

 • Llista provisional d'admesos i exclosos: gener del 2019
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: febrer del 2019

 • Publicació prebarem i al·legació de mèrits: febrer del 2019

 • Publicació puntuació provisional primera fase: abans del 15 de març del 2019
 • Publicació puntuació definitiva primera fase i convocatòria segona fase: març-abril del 2019
 • Publicació puntuació provisional segona fase: abril del 2019
 • Publicació puntuació primera i segona fase: abans del 7 de maig del 2019

 • Resolució provisional d'adjudicacions: maig del 2019
 • Resolució definitiva d'adjudicacions: maig del 2019
 • Abans de començar la tramitació telemàtica de la sol·licitud és recomanable llegir la Resolució de la convocatòria (vegeu l'apartat Normativa, en aquesta mateixa pàgina).

 • Un cop entreu a l'aplicació i abans de fer l'enviament final, podeu modificar les dades tantes vegades com calgui; després de 20 minuts d'inactivitat, l'aplicació es tanca automàticament i pot ser que es perdin els canvis no desats.

 • En cas que vulgueu eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podeu fer sempre que sigui durant el termini de presentació de sol·licituds (cal clicar al botó d'anul·lar). Un cop anul·lada, podeu presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Tancat el termini de presentació de sol·licituds, no podeu introduir cap nova sol·licitud ni modificar o anul·lar cap petició; tampoc no és possible canviar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

 • En la publicació del prebarem, l'aplicació informàtica incorpora dades i càlculs del sol·licitant relatius a l'antiguitat, les titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Aquesta informació s'obté, sempre que sigui tècnicament possible, del registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament; les dades són una eina de suport administratiu i l'Administració les modifica d'ofici en qualsevol moment del procediment si són inexactes o incorrectes. Si no hi ha dades o el participant no està conforme amb les que hi ha, cal que formuli les al·legacions que consideri mitjançant l'opció que ofereix la mateixa aplicació a l'apartat corresponent.

Si teniu dubtes o voleu fer una consulta, adreceu-vos a:

- el servei d'atenció unificada: 900 82 82 82 (4) o sau.tic@gencat.cat (per qüestions relacionades amb el funcionament de l'aplicació)
- els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o el Consorci d'Educació de Barcelona (per qüestions relacionades amb les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient).

Per accedir a l'aplicació us heu d'identificar amb el codi GICAR (ATRI), o en el seu defecte, mitjançant l'aplicació idCAT Mòbil.

Només en el cas que calgui aportar documents complementaris, heu de fer-ho durant els terminis de presentació de sol·licituds o de reclamació, acompanyats d'una còpia impresa de la sol·licitud i de l'apartat del prebarem corresponent, als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a les comissions avaluadores, segons correspongui.

Els llocs de treball que es convoquen són els que es relacionen a l'annex 4 de la Resolució de convocatòria (vegeu apartat Normativa en aquesta mateixa pàgina).

 • Resolució ENS/2611/2018, de 6 de novembre,

  de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7744, de 9.11.2018)

Data d'actualització:  29.11.2018