• Imprimeix

Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació

El Departament d'Ensenyament anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny. 

Poden participar en el concurs de trasllats:

 • Els funcionaris dels cossos de la Inspecció d'Educació i dels cossos docents que depenen del Departament d'Ensenyament i que tenen destinació en un lloc de treball docent.
 • Els funcionaris en situació administrativa d'excedència, serveis especials, adscrits a la inspecció educativa i adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues.

 

Els requisits de situació administrativa, especialitat, coneixements lingüístics i altres, s'indiquen a les bases de les convocatòries (vegeu l'apartat Normativa, en aquesta mateixa pàgina).

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 27 de novembre de 2018
 • Llista de participants amb la puntuació: gener de 2019

 • Llista amb l'adjudicació provisional (cossos d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció): març de 2019
 • Llista amb l'adjudicació provisional (cos de mestres): març de 2019

 • Llista amb l'adjudicació definitiva (cossos d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció): maig de 2019
 • Llista amb l'adjudicació definitiva (cos de mestres): maig de 2019
 • Abans de començar la tramitació telemàtica de la sol·licitud és recomanable llegir la Resolució de la convocatòria (vegeu l'apartat Normativa, en aquesta mateixa pàgina).

 • L'aplicació disposa d'una Ajuda amb informació important per omplir la sol·licitud. Un cop entreu a l'aplicació i abans de fer l'enviament final, podeu modificar les dades tantes vegades com calgui; després de 20 minuts d'inactivitat, l'aplicació es tanca automàticament i pot ser que es perdin els canvis no desats.

 • Per ajudar a formalitzar la sol·licitud de participació, l'aplicació informàtica incorpora dades i càlculs del sol·licitant relatius a l'antiguitat, les titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Aquesta informació s'obté, sempre que sigui tècnicament possible, del registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament; les dades són una eina de suport administratiu i l'Administració les modifica d'ofici en qualsevol moment del procediment si són inexactes o incorrectes. Si no hi ha dades o el participant no està conforme amb les que hi ha, cal que formuli les al·legacions que consideri mitjançant l'opció que ofereix la mateixa aplicació a l'apartat corresponent.

 • En cas que vulgueu eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podeu fer sempre que sigui durant el termini de presentació de sol·licituds (cal clicar al botó d'anul·lar). Un cop anul·lada, podeu presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Tancat el termini de presentació de sol·licituds, no podeu introduir cap nova sol·licitud ni modificar o anul·lar cap petició; tampoc no és possible canviar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

 

Si teniu dubtes o voleu fer una consulta, adreceu-vos a:

- el servei d'atenció unificada: 900 82 82 82 (4) o sau.tic@gencat.cat (per qüestions relacionades amb el funcionament de l'aplicació)
- els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o el Consorci d'Educació de Barcelona (per qüestions relacionades amb les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient).

Per accedir a l'aplicació us heu d'identificar amb el codi d'usuari d'Atri. Si no teniu codi d'usuari d'Atri, podeu donar-vos d'alta al registre temporal d'usuaris (conserveu aquest codi temporal durant tot el procés de tramitació i de consulta de l'adjudicació).

Només en el cas que us calgui aportar documents complementaris, heu de fer-ho (durant el termini de presentació de sol·licituds) als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, acompanyats d'una còpia impresa de cada un.

 • Resolució ENS/2502/2018, de 23 d'octubre,

  de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny (DOGC núm. 7738, de 31.10.2018)

 • Resolució ENS/2503/2018, de 23 d'octubre,

  de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola (DOGC núm. 7738, de 31.10.2018)

Data d'actualització:  06.11.2018