• Imprimeix

Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

Per al curs 2018-2019, el Departament d'Ensenyament regula la contractació de professors de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l'1 de setembre de 2018 i fer les substitucions dels llocs reservats als titulars. 

 • Professors que acrediten serveis prestats com a professors de religió en règim de contractació temporal; aquests candidats no han de presentar sol·licitud de participació. Opcionalment, poden demanar canvi d'àrea territorial, canvi de nivell educatiu i ampliar la petició territorial a un altre àmbit per al qual tinguin la confiança del bisbat.
 • Professors admesos en convocatòries anteriors però que encara no acrediten serveis prestats com a professors de religió; aquests candidats no han de presentar sol·licitud de participació. Opcionalment, poden demanar canvi d'àrea territorial, canvi de nivell educatiu i ampliar la petició territorial a un altre àmbit per al qual tinguin la confiança del bisbat.
 • Professors de nou accés que compleixen els requisits de contractació; han de participar en la convocatòria feta pública per la Resolució d'11 de juny de 2018, de convocatòria de concurs públic per prestar serveis com a professors de religió. Aquests professors, entre l'11 i el 18 de juny de 2018, han de presentar la sol·licitud de participació i han d'acreditar el compliment dels requisits i dels mèrits al·legats. Opcionalment, poden ampliar la petició territorial a un altre àmbit per al qual tinguin la confiança del bisbat.

Els candidats han d'acreditar el compliment dels requisits previstos a l'article 3.2 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, a més dels que es detallen a continuació:

 1. No pertànyer als cossos docents com a funcionari/ària de carrera.
 2. Complir el requisit de titulació per al nivell d'ensenyament per al qual s'opta, d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
 3. Disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vol obtenir destinació. Només es pot obtenir destinació en centres d'un àmbit per al qual es disposa de la proposta emesa per l'entitat religiosa corresponent.
 4. Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta (DEI o DECA).
 5. Disposar de l'acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.
 6. Disposar de la declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones.

 

Aquests requisits han d'estar reconeguts o acreditats com a molt tard el 18 de juny de 2018, data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per als professors de nova incorporació.

Durant la primera setmana del mes de juliol es publiquen a cadascun dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament (i al Consorci d'Educació de Barcelona) les llistes de professors de religió per a cada nivell educatiu, ordenats segons el temps de serveis prestats. També es publiquen les llistes d'admesos en convocatòries de concurs públic anteriors i que no han estat contractats, ordenades segons l'any de la darrera convocatòria en què han participat i, dintre d'aquest, segons el número d'ordre assignat d'acord amb el barem de cada convocatòria. 

S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions; amb la publicació de la llista definitiva s'informa de les reclamacions estimades i les desestimades.

Durant aquest termini, els professors de religió que formen part d'aquestes llistes podran demanar, opcionalment, prestar serveis en un àmbit territorial diferent al demanat amb caràcter preferent sempre que disposin de la confiança del bisbat corresponent.

Amb un mínim de 48 hores d'antelació, els serveis territorials i el Consorci convoquen els participants a la celebració dels actes d'adjudicacions de destinacions per proveir els llocs de treball de religió vacants. Els actes de nomenament se celebren abans del 31 d'agost de 2018 als serveis territorials i al Consorci i els resultats es publiquen als seus taulers d'anuncis.

Els professors candidats participen en els actes d'adjudicació segons l'ordre següent:

 1. Professors que formen part de la llista de personal amb serveis prestats, ordenat segons el número que tenen assignat a raó del temps de prestació de serveis, de més petit a més gran.
 2. Professors que acrediten els requisits per a la contractació, proposats per l'entitat religiosa corresponent, ordenat segons la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats.
 3. Professors que opcionalment han demanat en segon lloc en un altre àmbit territorial.

 

Sol·licitud de participació

Els professors de nova incorporació, de l'11 al 18 de juny de 2018, han de presentar la sol·licitud de participació, la declaració responsable i el full d'autobarem i mèrits.

 

Llistes definitives

Per consultar les llistes cal identificar-se amb el codi GICAR (Atri) o, si escau, amb l'idCAT Mòbil.

 

Calendari

 • Termini per presentar la sol·licitud: de l'11 al 18 de juny de 2018
 • Publicació de les llistes provisionals: 26 de juny de 2018
 • Termini per presentar reclamacions: del 26 de juny al 3 de juliol de 2018
 • Publicació de les llistes definitives: 16 de juliol de 2018

Llistes definitives

Per consultar les llistes cal identificar-se amb el codi GICAR (Atri) o, si escau, amb l'idCAT Mòbil.

 

Canvi d'àrea territorial, de nivell educatiu i de preferències per a la contractació del curs 2018-2019

Els professors que acrediten serveis prestats o que han estat admesos en convòcatòries de concurs públic anteriors i no han estat encara contractats poden, opcionament, demanar canvi d'àrea territorial, de nivell educatiu o un altre àmbit territorial en segon lloc, del 21 al 28 de juny de 2018, presentant la sol·licitud de canvi d'àrea territorial, de nivell educatiu i de preferències.

 

Calendari

 • Publicació de les llistes provisionals: 21 de juny de 2018
 • Termini per presentar reclamacions: del 21 al 28 de juny de 2018
 • Termini per demanar canvi d'àrea territorial, de nivell educatiu o un altre àmbit territorial en segon lloc: del 21 al 28 de juny de 2018
 • Publicació de les llistes definitives: 16 de juliol de 2018
 • Resolució d'11 de juny de 2018, pdf icon [308,41 KB ]

  de convocatòria de concurs públic per prestar serveis com a professor o professora de religió

 • Resolució ENS/190/2016, de 21 de gener,

  de modificació de la Resolució ENS/1446/2014 de 19 de juny, d'aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7048, de 28.1.2016)

 • Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny,
  d'aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6650, de 25.6.2014)
Data d'actualització:  16.07.2018