• Imprimeix

Màster de formació del professorat

El màster de formació del professorat ofereix estudis d'orientació professional per tal d'adquirir les competències necessàries per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional. S'imparteix a diverses universitats, i substitueix l'anterior certificat d'aptitud pedagògica (CAP).

El títol del màster determina la formació i les competències necessàries per exercir com a professor d'ensenyament secundari.

El màster s'adreça a persones que han superat una diplomatura, una llicenciatura o un estudi de grau que volen exercir la docència en ensenyaments secundaris o de formació professional. L'especialitat docent a la qual es pot accedir depèn de la titulació que la normativa exigeix per a l'ingrés en els cossos docents:

 • Cos de mestres: titulació de Mestre.
 • Cos de professorat d'ensenyament secundari, cos de professorat d'escoles oficials d'idiomes i cos de professorat d'arts plàstiques i disseny: titulació de doctorat, enginyeria, arquitectura, llicenciatura, o equivalent a efectes de docència.
 • Cos de professorat tècnic de formació professional i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny: titulació de diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, o equivalent a efectes de docència.

Per accedir al màster cal fer la preinscripció al Portal d'accés a la universitat. El calendari es concreta cada curs.

Per al curs 2018-2019:

 • Preinscripció: del 12 al 14 de setembre
 • Matrícula: del 27 de setembre al 2 d'octubre

El màster dura un any acadèmic i consta de 60 crèdits ECTS (European Credit Tranfer System); també es pot cursar a temps parcial durant dos anys acadèmics, d'acord amb la universitat que l'imparteixi.

El màster inclou un pràcticum que s'ha de cursar en un dels centres seleccionats pel Departament d'Ensenyament.

 • Resolució ENS/1638/2013, de 22 de juliol,

  per la qual es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària (DOGC núm. 6426, de 26.7.2013)

 • Ordre ENS/85/2013, de 7 de maig,

  per la qual es regula el procediment per a la gestió de les pràctiques dels estudiants dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària, i s'obre la convocatòria per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics per al període 2013 al 2017 (DOGC núm. 6377, de 16.5.2013)

 • Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre

  pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari (BOE, suplement en llengua catalana núm. 287, de 28.11.2008)

Data d'actualització:  28.06.2018