• Imprimeix

Pràctiques en els centres

El Departament d'Ensenyament considera fonamental que els futurs mestres i professors facin les pràctiques en centres educatius sostinguts amb fons públics, per tal que puguin assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat. L'organització de les pràctiques en centres formadors ha de permetre la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i ha de facilitar l'acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu.

Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i les universitats per una durada de quatre anys amb possibilitat de renovació.

Per aquest motiu, el Departament obre la convocatòria per a la selecció i acreditació de centres educatius sostinguts amb fons públics, com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre d'educació infantil i d'educació primària, de màster de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional, d'ensenyaments de règim especial, per al període 2013-2017.

Centres formadors

Relació de centres formadors autoritzats pel Departament d'Ensenyament, per serveis territorials:

Normativa

  • Ordre ENS/237/2017, de 17 d'octubre,

    per la qual s'estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres (DOGC núm. 7480, de 24.10.2017)

  • Resolució ENS/1638/2013, de 22 de juliol,

    per la qual es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària (DOGC núm. 6426, de 26.7.2013)

  • Ordre ENS/85/2013, de 7 de maig,

    per la qual es regula el procediment per a la gestió de les pràctiques dels estudiants dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària, i s'obre la convocatòria per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics per al període 2013 al 2017 (DOGC núm. 6377, de 16.5.2013)

Data d'actualització:  08.10.2018