• Imprimeix

Desenvolupament de les proves

El procediment selectiu s’inicia el dia en que es realitza, amb caràcter previ, la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

Estan exemptes de la prova de llengua catalana les persones que poden acreditar que tenen coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C1) o han superat (o n'estan exemptes) la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya, convocades pel Departament d'Ensenyament.

L'endemà de la realització de la prova de llengües té lloc l'acte de presentació davant els tribunals i a continuació s'iniciarà la fase d'oposició.
Els aspirants que no compareguin queden exclosos del procés selectiu, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurament apreciats pel tribunal.

La comissió de selecció publica els criteris de correcció de la prova de la fase d'oposició almenys una setmana abans de l'inici de les proves.

Aquests criteris tenen com a objectiu comprovar els coneixements suficients per a l'exercici de la funció inspectora, així com les habilitats, tècniques específiques i competències necessàries per aplicar aquests coneixements, tenint en compte el context on les persones seleccionades han de desenvolupar la seva tasca com a inspector d'educació de centres i serveis educatius en l'àmbit territorial de Catalunya.

 

La fase d'oposició consisteix en una prova estructurada en tres parts, en què es valoren el coneixements pedagògics, d'administració i legislació educativa adequats a la funció inspectora, així com els coneixements i tècniques específiques per a l'exercici d'aquesta funció. Cadascuna de les tres parts de la prova té caràcter eliminatori.

a) Part primera: anàlisi per escrit d’un cas pràctic sobre les tècniques adequades per a l’actuació de la Inspecció d’Educació.

b) Part segona: desenvolupament, per escrit, d'un tema referit a la part A del temari.

c) Part tercera: exposició oral d'un tema referit a la part B del temari.

Els aspirants que superen la fase d'oposició accediran a la fase de concurs.

Per fer l'al·legació dels mèrits cal lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d'autobarem; els aspirants poden recuperar la documentació presentada en el lloc, la data i l'hora que els tribunals fixin.

Data d'actualització:  06.04.2017