• Imprimeix

Normativa

 • Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics,

  per la qual es publica la relació de vacants i es determina el procediment d'adjudicació de destinació per a la realització de la fase de pràctiques dels docents que han superat el concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'Educació i altres destinacions en comissió de serveis
  (15.1.2018)

 • Resolució de 15 de gener,

  per la qual s'aprova la llista de reserva per al nomenament de funcionaris docents que exerceixen la funció inspectora en comissió de serveis
  (15.1.2018)

 • Resolució ENS/1221/2017, de 29 de maig,

  per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació (DOGC núm. 7382, de 1.6.2017)

 • Resolució ENS/1222/2017, de 25 de maig,

  de nomenament de la comissió de selecció del concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març  (DOGC núm. 7382, de 1.6.2017)

 • Resolució ENS/1075/2017, de 16 de maig,

  per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació (DOGC núm. 7374, de 22.05.2017)

 • Resolució ENS/963/2017, de 3 de maig,

  per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació (DOGC núm. 7366, de 10.05.2017)

 • Resolució ENS/782/2017, de 10 d'abril,

  de modificació de la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació (DOGC núm. 7351, de 18.4.2017)

 • Resolució ENS/712/2017, de 31 de març,

  de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació (DOGC núm. 7345, de 06.04.2017)

 • Ordre ENS/50/2017, de 30 de març,

  per la qual s'aprova la relació de temes que s'afegeixen a la part B del temari de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al Cos d'Inspectors d'Educació (DOGC núm. 7345, de 06.04.2017)

 • Reial decret 276/2007, de 23 de febrer pdf icon [742,51 KB ]

  pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la llei esmentada (BOE núm. 53, de 2.3.2007)

 • Ordre ENS/289/2002, de 31 de juliol,

  per la qual es desplega l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Ensenyament a Catalunya (DOGC núm. 3697, de 12.8.2002)

 • Decret 266/2000, de 31 de juliol,

  pel qual es regula la Inspecció d’Ensenyament (DOGG núm 266, de 8.8.2000)

 • Decret 244/1991, de 28 d'octubre,

  sobre el coneixement de les dues llengües oficials pera la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 1524, de 29.11.1991)

Data d'actualització:  16.01.2018