• Imprimeix

Requisits

 1. Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun Estat al qual sigui aplicable la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu sobre lliure circulació de treballadors i la norma que es dicti per a seva incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

 2. No excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

 3. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos d’inspectors d’educació.

 4. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. 

  Les persones aspirants amb nacionalitat no espanyola que participin i s'acullin al que estableix el punt 1 d'aquest apartat han d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

 5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

 6. No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos a què es refereix aquesta convocatòria.
 1. Tenir el títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau corresponent o títol equivalent.

 2. Pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent.

 3. Acreditar una antiguitat mínima de sis anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència docent de la mateixa durada. A aquests efectes, s’entén com experiència docent la prestació de serveis de docència directa amb l’alumnat d’un centre i les activitats desenvolupades per personal docent en serveis i programes educatius i en altres unitats de l’Administració educativa.

 4. Acreditar el coneixement de la llengua catalana, d’acord amb l’establert al Decret 244/1991, de 28 d'octubre.