• Imprimeix

Temaris

El temari de la fase d’oposició del procediment selectiu d’accès al cos d’inspectors d’educació es va publicar a l'Ordre EDU/3429/2009, d’11 de desembre, i al BOE núm. 306 del 21 de desembre de 2009.

 1. L'educació com a dret fonamental del ciutadà. L'educació obligatòria: origen, extensió i tendències.
 2. Les necessitats educatives de la societat actual. El concepte de l'educació com a procés permanent.
 3. La dimensió educativa a la Unió Europea. Els programes educatius europeus.
 4. L'acció educativa a l'exterior.
 5. Els objectius del sistema educatiu en el marc dels objectius educatius europeus.
 6. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Estructura, principis, finalitats i contingut.
 7. El sistema educatiu a Espanya: característiques, estructura i organització.
 8. Qualitat i equitat en l'educació. Educació i cohesió social. Polítiques de millora.
 9. L'ensenyament bàsic com a garantia d'una educació comuna per a l'alumnat i l'atenció a la diversitat com a principi fonamental. Elements del currículum. Les competències bàsiques com a element de cohesió del currículum.
 10. L'orientació educativa i professional. L'acció tutorial com a tasca docent.
 11. El procés d'ensenyament-aprenentatge. Elements i fases del procés. Condicions i estils d'aprenentatge.
 12. La dimensió ètica de l'educació: educació en valors.
 13. La igualtat d'oportunitats en educació. Mesures específiques d'atenció a la diversitat.
 14. Educació per a la igualtat. Coeducació. Educació en contextos multiculturals.
 15. Les tecnologies de la informació i de la comunicació. La seva incidència en l'educació i en la gestió dels centres.
 16. El foment de la lectura i l'ús de la biblioteca. Desenvolupament de la competència lectora, hàbits i actituds. Mesures i programes.
 17. Principis i models generals d'avaluació en el sistema educatiu. Tipus, finalitats i procediments d'avaluació educativa.
 18. El sentit de l'avaluació dins del procés d'ensenyament-aprenentatge. Característiques de l'avaluació en l'educació infantil, en l'educació primària, en l'educació secundària obligatòria, en el batxillerat i en la formació professional.
 19. Experimentació, investigació i innovació educativa. Dificultats i estratègies en la introducció, difusió i consolidació d'innovacions educatives. Avaluació de la innovació educativa.
 20. La formació del professorat: la formació inicial i la formació permanent. Estructures de la formació del professorat. Avaluació de la incidència de la formació en la pràctica docent.
 21. La participació de la comunitat escolar en el sistema educatiu espanyol. Òrgans de participació. Principals tendències en la Unió Europea.
 22. L'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels centres docents. Principis que la regeixen i principals tendències en la Unió Europea.
 23. El projecte educatiu del centre. La concreció del currículum i les programacions de cicle, departament i aula.
 24. Elements estructurals i organitzatius dels centres docents. Òrgans col·legiats de govern i de coordinació docent dels centres públics. Estratègies organitzatives per afavorir l'atenció a tots els alumnes segons les seves necessitats específiques.
 25. La direcció dels centres públics. L'equip directiu. Selecció i formació de directors. Competències de la funció directiva. Models europeus de direcció i gestió de centres.
 26. Principals característiques de l'alumnat de 0 a 6 anys. Finalitat de l'educació infantil. Objectius, organització i principis pedagògics. Normativa bàsica.
 27. Principals característiques de l'alumnat de 6 a 12 anys. Finalitat de l'educació primària. Objectius, organització, principis pedagògics i competències bàsiques. Avaluació general de diagnòstic. Normativa bàsica.
 28. Característiques de l'alumnat de 12 a 18 anys. Finalitat de l'educació secundària. Objectius, organització, principis pedagògics i competències bàsiques. Programes de diversificació curricular. Programes de qualificació professional inicial. Avaluació general de diagnòstic. Normativa bàsica.
 29. Finalitat del batxillerat. Normativa bàsica. Modalitats i optativitat. Avaluació i promoció. Prova d'accés a la Universitat.
 30. Finalitat de la formació professional. Normativa bàsica. La Llei de les Qualificacions i de la Formació Professional.
 31. Els ensenyaments de règim especial: els ensenyaments d'idiomes, els ensenyaments artístics, ensenyaments esportius. Normativa bàsica.
 32. L 'educació de persones adultes. L'educació a distància. Normativa bàsica.
 33. Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Principis pedagògics, escolarització i programes específics.
 34. Normativa sobre el professorat d'educació infantil i primària: requisits d'ingrés, selecció, especialitats, adscripció i mobilitat.
 35. Normativa sobre el professorat d'educació secundària: requisits d'ingrés, selecció, especialitats i mobilitat.
 36. Els centres docents. Requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general.
 37. Els centres privats. Tipus de centres. Autorització de centres privats. Competències i caràcter propi. Els centres privats concertats. Disposicions que els regulen.
 38. L'admissió de l'alumnat als centres sostinguts amb fons públics en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Igualtat en l'aplicació de les normes d'admissió. Escolarització equilibrada. Garanties de gratuïtat.
 39. La supervisió escolar: plantejaments, tendències i escoles.
 40. La Inspecció educativa a Espanya: estudi històric.
 41. La Inspecció educativa en els països de la Unió Europea: estudi comparat.
 42. Funcions i atribucions de la Inspecció educativa. Normes bàsiques de funcionament. Deontologia professional.
 43. La supervisió i control, des del punt de vista pedagògic i organitzatiu del funcionament dels centres educatius, així com els programes que en ells incideixen.
 44. La supervisió de la pràctica docent i de la funció directiva. Tècniques i instruments. Col·laboració en la seva millora contínua.
 45. Tipus d'actuació de l'inspector al centre. La visita d'inspecció.
 46. Els informes d'inspecció. Classes d'informes. Normes per a la seva elaboració i tràmit.
 47. Modalitats d'intervenció en l'assessorament als equips directius, al professorat i als diferents òrgans de coordinació docent. La informació als sectors de la comunitat educativa.
 48. L'avaluació de l'alumnat en les diferents etapes del sistema educatiu. Titulacions conduents als diferents ensenyaments. Normativa bàsica. Actuació de la Inspecció educativa.
 49. L'avaluació de la pràctica docent del professorat: finalitats, indicadors, agents i instruments d'avaluació. Participació de la Inspecció en l'avaluació del professorat.
 50. L'avaluació de la funció directiva: models, finalitats, agents i instruments d'avaluació. Actuació de la Inspecció educativa.
 51. Avaluació interna i externa dels centres docents. Finalitats, estratègies i instruments. Avaluació de processos i de resultats. Informes d'avaluació. Els plans de millora. Actuació de la Inspecció educativa.
 52. L'avaluació del sistema educatiu: finalitats, àmbits, indicadors i instruments. Avaluacions generals de diagnòstic. Òrgans de gestió. L'Institut d'Avaluació del Ministeri d'Educació. El paper de la Inspecció educativa en l'avaluació del sistema educatiu.
 53. Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Tramitació dels procediments administratius.
 54. Òrgans de participació en la programació general de l'ensenyament i òrgans consultius d'àmbit nacional. El Consell Escolar de l'Estat.
 55. Distribució de competències educatives entre l'Estat i les comunitats autònomes. Les competències estatals en matèria d'educació.
 1. La comunitat autònoma en el marc de la Constitució Espanyola. L'Estatut d'autonomia: estructura i contingut. Competències educatives. L'Administració educativa de la comunitat autònoma. Estructura orgànica. Competències dels diferents òrgans directius.
 2. La funció pública en l'àmbit territorial de l'Administració educativa corresponent. Deures i drets individuals i col·lectius dels funcionaris. Règim d'incompatibilitats. Convenis i acords sobre condicions de treball del personal laboral, personal funcionari d'administració i serveis i, especialment, del personal docent. Horaris de treball, llicències, vacances i permisos.
 3. El règim disciplinari del personal funcionari i laboral dependent de l'Administració educativa corresponent. Implicacions en les tasques d'inspecció educativa. Els expedients disciplinaris: normes procedimentals.
 4. La participació dels sectors socials en l'educació. Òrgans de participació. El Consell Escolar corresponent a l'Administració educativa respectiva: estructura, composició i funcions. Altres formes de participació.
 5. La Inspecció educativa en l'àmbit territorial de l'Administració educativa corresponent. Organització i funcionament. Accés i provisió de llocs de treball. Formació dels inspectors i avaluació de la Inspecció.
 6. El pla d'actuació de la Inspecció educativa en l'àmbit territorial de l'Administració educativa corresponent: objectius, estructura i tipus d'actuacions. Aplicació, seguiment i avaluació del pla d'actuació.
 7. Els drets de la infància. La protecció jurídica del menor en l'àmbit territorial de l'Administració educativa corresponent. Responsabilitat penal dels menors.
 8. Educació per a la convivència i per a la prevenció de conflictes i la seva resolució pacífica. El pla de convivència. Drets i deures de l'alumnat en l'àmbit territorial de l'Administració educativa corresponent.
 9. Els serveis complementaris en els centres de l'àmbit territorial de l'Administració educativa corresponent. Principis d'actuació que regeixen la seva organització i funcionament. Actuacions de la Inspecció educativa en la planificació i avaluació d'aquests serveis.
 10. Planificació, organització i supervisió de l'escolarització de l'alumnat als centres sostinguts amb fons públics. Normativa específica que el regula en l'àmbit territorial de l'Administració educativa corresponent.
 11. El currículum de l'etapa d'educació infantil: objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació.
 12. El currículum de l'educació primària: objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació.
 13. El currículum de l'educació secundària obligatòria: objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació.
 14. El currículum del batxillerat: objectius, organització i principis pedagògics.
 15. La formació professional. Objectius. Condicions d'accés. Contingut i organització de l'oferta. Criteris d'avaluació.
 16. L'atenció i escolarització de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu en l'àmbit territorial de l'Administració educativa corresponent. Identificació primerenca i valoració. Modalitats d'escolarització.
 17. La direcció i la gestió dels centres docents. Procediment de selecció i nomenament de directors en l'àmbit territorial de l'Administració educativa corresponent. Suport i reconeixement a l'exercici de la funció directiva.
 18. L'avaluació educativa de l'alumnat en relació amb els objectius, continguts, criteris d'avaluació, i, si escau, competències bàsiques. Tipus i instruments d'avaluació. Avaluació i recuperació. Avaluació i promoció escolar. Drets de l'alumnat a una avaluació conforme a criteris objectius. Actuació de la Inspecció educativa.
 19. Les tecnologies de la informació i la comunicació en els centres escolars. La seva utilització en els àmbits d'administració i gestió i com a instruments didàctics. Realitzacions pràctiques en l'àmbit territorial de l'Administració educativa corresponent. Paper de la Inspecció d'educació en la seva promoció i difusió.
 20. L'orientació educativa i professional en l'àmbit territorial de l'Administració educativa corresponent. La funció tutorial com a integrant de la funció docent en els diferents ensenyaments de règim general i de règim especial. Funcions dels departaments d'orientació i equips d'orientació educativa i psicopedagògica.
 21. Drets i deures lingüístics a Espanya. La Constitució i els estatuts d'autonomia. Règim de cooficialitat lingüística en territoris autonòmics. Lleis de normalització lingüística. Jurisprudència. 
 1. La Llei d’educació de Catalunya (LEC). Estructura, principis, finalitats i continguts. El Servei d’Educació de Catalunya.
 2. El Departament d’Ensenyament: estructura, organització i objectius prioritaris. La Inspecció d’Educació dins l’estructura del Departament d’Ensenyament.
 3. El règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. Òrgans administratius. Actuació administrativa. Procediment administratiu. Recursos administratius.
 4. La Inspecció d’Educació a Catalunya. Organització. Funcions i atribucions dels inspectors d’educació. Exercici de la funció d’inspecció del sistema educatiu. Pla director de la Inspecció.
 5. La Inspecció d’Educació com a garant de l’exercici de drets i del compliment dels deures. Assessorament, orientació i informació als diferents sectors de la comunitat educativa. Intervenció dels inspectors d’educació en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa.
 6. Autonomia dels centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya. Projecte educatiu de centre. Autonomia pedagògica i organitzativa. Normes d’organització i funcionament dels centres. Participació de la comunitat educativa. Supervisió dels centres educatius.
 7. Direcció i govern dels centres educatius públics. Autonomia organitzativa i de gestió. Funcions i atribucions de la direcció. Projecte de direcció. Avaluació de l’exercici de la funció directiva i d’altres càrrecs de direcció i coordinació. Direcció i govern dels centres privats.
 8. Ordenació de la funció pública docent. Procediments per definir el perfil dels llocs de treball docents dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament. Sistemes de provisió de llocs de treball docents d’aquests centres educatius públics.
 9. Els serveis i programes educatius a Catalunya. Organització i funcionament. La formació del professorat a Catalunya. Plans de formació permanent. Institucions i modalitats de formació. Relacions de la comunitat educativa i l’entorn. Plans educatius d’entorn. Avaluació de la intervenció dels serveis i programes educatius en l’activitat educativa.
 10. Avaluació dels centres i serveis educatius. Avaluació interna i externa. Sistema d’indicadors de centre. Intervenció de la Inspecció d’Educació en l’avaluació de centres i serveis educatius.
 11. Avaluació de l’exercici de la funció docent i de la funció directiva i dels altres càrrecs de direcció i coordinació.
 12. Avaluació del sistema educatiu a Catalunya. El Consell Superior d’Avaluació. Proves externes. Participació de la Inspecció d’Educació.
 13. L’educació infantil a Catalunya. Estructura. Organització curricular. Avaluació de l’alumnat. Requisits mínims dels centres de primer cicle.
 14. L’ordenació de la formació professional a Catalunya. Estructura. Organització curricular. Accés de l’alumnat. Mesures flexibilitzadores. Formació no presencial. Formació dual. Avaluació de l’alumnat. Acreditació de competències. Llei de formació i qualificació professionals.
 15. Els ensenyaments de règim especial a Catalunya: ensenyaments d’idiomes, ensenyaments artístics i ensenyaments esportius. Ordenació, estructura i organització curricular. Accés de l’alumnat. Avaluació de l’alumnat.
 16. L’educació d’adults a Catalunya. Centres de formació d’adults: organització, funcionament i ensenyaments que s’imparteixen. L’educació a distància. L’Institut Obert de Catalunya.
 17. Convivència i clima escolar. Comunitat educativa i comunitat escolar. Projecte de convivència. Coeducació i promoció de l’equitat. Carta de compromís. Estratègies per a la prevenció de l’absentisme i l’abandonament escolar. Tractament específic en casos de maltractament, assetjament, conflicte, malnutrició, etc. Protocols d’actuació del Departament d’Ensenyament. Actuacions de mediació i arbitratge per a la resolució de conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa. Intervenció de la Inspecció d’Educació.
 18. Escolarització i estratègies d’intervenció educativa per garantir el principi d’escola inclusiva. Mesures i suports per atendre la diversitat de l’alumnat. L’atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. Plans individuals. Alumnes d’incorporació tardana al sistema educatiu de Catalunya.
 19. L’atenció educativa en el medi rural a Catalunya. Zones escolars rurals. Característiques.
 20. Règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. El català, llengua vehicular i d’aprenentatge. Les llengües estrangeres. Tractament del plurilingüisme: accions de dinamització lingüística i comunicativa per incrementar el domini de les llengües. Projecte lingüístic de centre.
Data d'actualització:  06.04.2017