• Imprimeix

Tribunals

Els tribunals del procés selectiu estan constituïts per un president o presidenta i quatre vocals que han de ser designats per sorteig entre funcionaris del cos d’inspectors d’educació en actiu en llocs de treball de la Inspecció d’Educació de Catalunya.

Els presidents són designats pel director general de Professorat i Personal de Centres Públics, preferentment, entre funcionaris de carrera del cos d’inspectors d’educació o, en el seu cas, dels cossos docents universitaris d’igual o superior nivell de complement de destinació a l’assignat al cos d’inspectors d’educació.

Mitjançant la Resolució ENS/1075/2017, de 16 de maig, s'ha fet públic el nomenament dels tribunals que han de jutjar el concurs oposició convocat.

Data d'actualització:  23.05.2017