• Imprimeix

Accés a cossos de catedràtics

El Departament d'Ensenyament convoca un concurs de mèrits d'accés a places dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny. Els mèrits que es valoren són els següents:

 • la carrera docent;
 • la formació, i
 • les publicacions, els projectes educatius i els estudis.

 

La darrera convocatòria d'accés a cossos de catedràtics es va publicar l'any 2010.

El nombre de places d'aquesta convocatòria va ser:

 • 1.000 d'ensenyament secundari,
 • 22 d'escoles oficials d'idiomes i
 • 13 d'arts plàstiques i disseny.
 1. Tenir la titulació de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera,  arquitecte o arquitecta, o el títol de grau corresponent o una titulació equivalent a efectes de docència.
 2. Pertànyer al cos de professorat d'ensenyament secundari, de professat  d'arts plàstiques i disseny o de professorat d'escoles oficials d'idiomes.
 3. Acreditar una antiguitat mínima de vuit anys com a funcionari o funcionària de carrera en el cos des del qual s'aspira a l'accés al cos de catedràtics o catedràtiques corresponent.
 4. Tenir destinació en un lloc de treball de Catalunya i estar subjecte o subjecta al règim del funcionariat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Acreditar el coneixement de la llengua catalana.
 6. No ser funcionari o funcionària de carrera del mateix cos al qual vol accedir ni estar pendent del nomenament corresponent.
 7. No haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques.
 8. No excedir l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística

Correcció d'errada a la Resolució EDU/780/2010, de 17 de març, de convocatòria de concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes

Resolució EDU/780/2010, de 17 de març, de convocatòria del concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes

Acord GOV/196/2009, d'1 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2010 de 5.025 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació

Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística

Resolució TRE/856/2008, de 31 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa Sectorial sobre les convocatòries de concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, en desenvolupament del punt 3 de l'Acord de 27.9.2006 (codi de conveni núm. 7902650)

Acord GOV/233/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat de secundària acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya

Data d'actualització:  16.11.2011