• Imprimeix

Places per especialitat

Codi Especialitat L R Total
ALL Audició i llenguatge 55 3 58
PAN Llengua estrangera: Anglès 195 10 205
PMU Música 105 5 110
  Total 355 18 373

L= procediment d'ingrés lliure

R= reserva per a aspirants amb discapacitat

Codi Especialitat E L R Total
AN Anglès 50 141 10 201
CN Biologia i geologia 30 85 6 121
DI Dibuix 17 46 3 66
ECO Economia 9 24 2 35
EF Educació física 20 57 4 81
FI Filosofia 8 23 2 33
FQ Física i química 28 77 6 111
FR Francès 6 18 1 25
GE Geografia i història 41 114 8 163
LC Llengua catalana i literatura 34 95 7 136
LE Llengua castellana i literatura 43 119 9 171
MA Matemàtiques 56 156 11 223
MU Música 6 18 1 25
 PSI Orientació educativa 27 75 5 107
TEC Tecnologia 26 73 5 104
  Total 401 1121 80 1602

E= procediment d'accés a un cos de grup superior

L= procediment d'ingrés lliure

R= reserva per a aspirants amb discapacitat

Codi Especialitat E L R Total
707 Dibuix artístic i color 1 2 0 3
712 Disseny gràfic 1 3 1 5
721 Mitjans audiovisuals 1 2 0 3
  Total 3 7 1 11

E= procediment d'accés a un cos de grup superior

L= procediment d'ingrés lliure

R= reserva per a aspirants amb discapacitat

Codi Especialitat A L R Total
192 Francès EOI 4 9 1 14

A= procediment d’accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació

L= procediment d'ingrés lliure

R= reserva per a aspirants amb discapacitat

Data d'actualització:  29.11.2017