• Imprimeix

Requisits

 1. Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea o d’un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o bé tenir la condició de cònjuge, de descendent o de descendent del cònjuge (ser menor de 21 anys o més gran d'aquesta edat, però que visqui a càrrec dels seus progenitors).

 2. Tenir 16 anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

 3. Tenir alguna de les titulacions que determina la convocatòria per a cada cos, o reunir-ne les condicions per a l'expedició.

 4. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.

 5. No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari.

 6. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

 7. No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es vol ingressar.

Tenir (o reunir les condicions per a l'expedició) el títol de Mestre; la diplomatura de Professor d'Educació General Bàsica o Mestre d'Ensenyament Primari, o el títol de grau corresponent.

 1. Títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència.

 2. Formació pedagògica i didàctica

  S'acredita aquest requisit si es té el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d'escoles oficials d'idiomes.

  Estan dispensats de tenir el títol esmentat els aspirants que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

 • Tenir el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, expedit abans de l'1 d'octubre de 2009.

 • Tenir un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per exercir la professió de mestre, o un títol de llicenciat en Pedagogia o Psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altre declarat equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, entre els quals s'inclouen les següents:

  • Llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (especialitat en Itinerari d'Educació).

  • Títol superior de Música (especialitat en Pedagogia de l'Instrument o especialitat en Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General).

  • Títol superior de Dansa (especialitat en Pedagogia de la Dansa).

  • Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació (secció de Pedagogia o secció de Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

  • Llicenciat en Filosofia i Lletres (divisió de Filosofia i Ciències de l'Educació o secció de Ciències de l'Educació.

  • Llicenciat en Psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de Psicologia de l'Educació, Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa, o Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

 • Haver acreditat superar 180 crèdits de Pedagogia o Psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en Pedagogia o Psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

 • Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant un certificat emès per la universitat en què consti que s'han superat un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

 • Haver impartit docència abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de 12 mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, de formació professional o d'escoles oficials d'idiomes.
 1. Títol de diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència.

  En les especialitats on no s'hagin exhaurit les quatre convocatòries a què es referia la disposició transitòria segona del Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, podran ser admesos els aspirants que, tot i no tenir la titulació exigida, acreditin una experiència docent de, com a mínim, dos anys en centres educatius públics dependents de la Generalitat de Catalunya i tinguin el títol de tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la mateixa família.

 2. Formació pedagògica i didàctica

  Acrediten aquest requisit els aspirants que tinguin el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d'idiomes.

  Els aspirants que tinguin una titulació declarada equivalent a l'efecte de la docència que, per raons derivades de la seva titulació, no puguin accedir als estudis de màster universitari, han de tenir el certificat oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per exercir la docència.

  Els aspirants esmentats al paràgraf anterior tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit, abans de l'1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de 12 mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats.

  Estan dispensats de tenir els títols esmentats els participants que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

 • Tenir el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.

 • Tenir un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per exercir la professió de mestre, o un títol de llicenciat en Pedagogia o Psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, entre els quals s'inclouen les següents:

  • Llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (especialitat en Itinerari d'Educació).

  • Títol superior de Música (especialitat en Pedagogia de l'Instrument o especialitat en Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General).

  • Títol superior de Dansa (especialitat en Pedagogia de la Dansa).

  • Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació (secció de Pedagogia o secció de Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

  • Llicenciat en Filosofia i Lletres (divisió de Filosofia i Ciències de l'Educació o secció de Ciències de l'Educació).

  • Llicenciat en Psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de Psicologia de l'Educació, Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa, o Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

 • Haver acreditat la superació de 180 crèdits de Pedagogia o Psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en Pedagogia o Psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

 • Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant un certificat emès per la universitat en què consti que s'han superat un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

 • Haver impartit docència abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de 12 mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, de formació professional o d'escoles oficials d'idiomes.

 

 1. Tenir (o reunir les condicions per a l'expedició) el títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent.

 2. Tenir la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.

  Amb caràcter general acrediten aquest requisit els aspirants que tinguin del títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre. No obstant això, estan dispensats de tenir aquest títol els aspirants que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:
 • Tenir el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d’octubre de 2009.

 • Tenir un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per exercir la professió de mestre, o un títol de llicenciat en Pedagogia o Psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Pel que fa a aquests altres títols de llicenciatura que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica hi ha els següents:

  • Llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i de l’Esport (especialitat Itinerari d'Educació).
  • Títol superior de Música (especialitat Pedagogia de l’Instrument i especialitat de Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General).
  • Títol superior de Dansa (especialitat de Pedagogia de la Dansa).
  • Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l'Educació (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les especialitats).
  • Llicenciatura en Filosofia i Lletres (divisió Filosofia i Ciències de l'Educació i secció Ciències de l'Educació).
  • Llicenciatura en Psicologia (amb l'itinerari, la menció o l’especialitat de Psicologia de l'Educació, Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa, o Psicologia Evolutiva i de l'Educació).

 • Haver acreditat la superació de 180 crèdits de Pedagogia o Psicopedagogia abans de l'1 d’octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en Pedagogia o Psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d’octubre de 2009.

 • Tenir, abans de l'1 d’octubre de 2009, d’una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant un certificat emès per la universitat en què consti la superació d’un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

 • Haver impartit docència abans de l'1 d’octubre de 2009, durant un mínim de 12 mesos en centres públics o privats d’ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d’educació secundària obligatòria o batxillerat, de formació professional o d’escoles oficials d’idiomes, d’acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

 

Tenir (o reunir les condicions per a l’expedició) el títol de de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència.

D'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria primera del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica que s’estableix a l'article 102.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, no s'exigeix aquesta formació als aspirants per ingressar en aquest cos.

Tenir (o reunir les condicions per a l'expedició) el títol de diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència.

D’acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria primera del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica que s’estableix a l’article 102.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, no s’exigeix aquesta formació als aspirants per ingressar en aquest cos.

Cal presentar un dictamen de les condicions psíquiques, físiques o sensorials que prevegi els aspectes següents:

 1. El reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 2. El compliment de les condicions d'aptitud personal en relació amb el lloc de treball.

 3. La necessitat d'adaptacions de temps i mitjans materials per a la realització de les proves.

 4. Les necessitats d'adaptació al lloc de treball.

 5. L'existència de dificultats d'integració laboral i d'autonomia personal.
 1. Ser funcionari d'algun dels cossos i escales docents classificats en el subgrup A2.

 2. Haver estat en el cos d'origen un mínim de 6 anys com a funcionari de carrera.

 3. Els que s'estableixen a l'apartat Requisits específics del procediment d'ingrés lliure. Cos de professors d'ensenyament secundari.

Poden participar en aquest procediment els funcionaris de carrera de cossos i escales docents del mateix grup i nivell de complement de destinació que el cos al qual aspiren a accedir, sense que calgui acreditar límit d'antiguitat en el cos d¡origen, sempre que tinguin la titulació exigida per ingressar al cos en qüestió.

 1. Ser funcionari de carrera del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes o del cos de professors d’arts plàstiques i disseny amb destinació dins l'àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.

  El compliment d'aquest requisit s'entén referit al centre on van tenir l'última destinació, en el cas dels funcionaris en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i els adscrits a la Inspecció educativa i funcionaris adscrits a places a l'exterior, o en circumstàncies anàlogues.

 2. Han de reunir també els requisits que s'exigeixen per participar en el procediment d'ingrés lliure per a l'especialitat que es desitja adquirir.

 

Data d'actualització:  20.12.2018