• Imprimeix

Documentació dels aspirants seleccionats

Els aspirants seleccionats han de presentar del 20 de juliol al 8 d'agost de 2017 la documentació que es detalla a la base 8.1 de la resolució de la convocatòria, a les seus dels serveis territorials, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona. La documentació esmentada ha d'anar adreçada a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). 

Per facilitar-ne la presentació els aspirants seleccionats poden utilitzar el formulari de documentació adjunta.

  • Certificat mèdic ordinari: També s'admetran altres certificats o informes mèdics que facin referència al bon estat de salut de l'interessat encara que no es manifestin sobre la seva aptitud per a la tasca docent, expedits per metges de família dels CAP.
  • Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració. 
    - Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
  • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per exercir les funcions públiques. També s'admetrà el model que es troba a l'annex 7 de la resolució de convocatòria.

 

Els funcionaris de carrera, tant si han estat seleccionats pel procediment d'accés a un cos superior com pel procediment d'ingrés lliure, només han de presentar una fotocòpia compulsada del DNI que sigui vigent.

Data d'actualització:  19.07.2017