• Imprimeix

Normativa

 • Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril,

  de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010)

 • Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre,

  per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009)

 • Reial decret 276/2007, de 23 de febrer,

  pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada. (BOE núm. 53, de 2.3.2007)

 • Decret 66/1999, de 9 de març,

  sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat dels equips de valoració multiprofessional. (DOGC núm. 2852, de 22.03.1999)

Data d'actualització:  29.11.2017

Informació relacionada