• Imprimeix

Normativa

 • ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril

  pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017. (DOGC núm. 7553, de 20.4.2017)

 • Resolució ENS/1708/2017, d'11 de juliol

  per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol (DOGC núm. 7415, de 19.7.2017)

 • Resolució ENS/1023/2017, d'11 de maig,

  de nomenament de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol (DOGC núm.  7371, de 17.05.2017)

 • Resolució ENS/100/2017, de 25 de gener,

  per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. (DOGC núm. 7299, de 01.02.2017)

 • Resolució ENS/18/2017, de 13 de gener,

  per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docen (DOGC núm. 7290, de 19.01.2017)

 • Resolució ENS/2452/2016, de 27 d'octubre,

  per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent (DOGC núm. 7241, de 07.11.2016)

 • Resolució ENS/2273/2016, de 5 d'octubre,

  de modificació de la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent (DOGC núm. 7226, de 14.10.2016)

 • Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol,

  de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. (DOGC núm. 7170, de 26.07.2016)

 • Acord GOV/114/2015, de 21 de juliol,

  pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015. (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015)

 • Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril,

  de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010)

 • Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre,

  per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009)

 • Reial decret 276/2007, de 23 de febrer,

  pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada. (BOE núm. 53, de 2.3.2007)

 • Decret 66/1999, de 9 de març,

  sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat dels equips de valoració multiprofessional. (DOGC núm. 2852, de 22.03.1999)

Data d'actualització:  15.09.2017