• Imprimeix

Normativa

 • Resolució ENS/32/2018, de 12 de gener,

  per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. (DOGC núm. 7538, de 18.1.2018)

 • Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre,

  de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.(DOGC núm. 7507, de 29.11.2017)

 • ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril

  pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017. (DOGC núm. 7553, de 20.4.2017)

 • Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril,

  de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010)

 • Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre,

  per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009)

 • Reial decret 276/2007, de 23 de febrer,

  pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada. (BOE núm. 53, de 2.3.2007)

 • Decret 66/1999, de 9 de març,

  sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat dels equips de valoració multiprofessional. (DOGC núm. 2852, de 22.03.1999)

Data d'actualització:  18.01.2018