• Resolució ENS/2416/2018, de 16 d'octubre,

  per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent, les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents (DOGC núm. 7731, de 22.10.2018)

 • Resolució ENS/1629/2018, d'11 de juliol,

  per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre (DOGC núm. 7663, de 13.7.2018)

 • Resolució ENS/1471/2018, de 27 de juny,

  de modificació de la Resolució ENS/1708/2017, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018)

 • Correció d'errades a la Resolució ENS/292/2018, de 21 de febrer,

  per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 7568, de 28.2.2018), (DOGC núm. 7630, de 30.5.2018)

 • Resolució ENS/449/2018, de 12 de març,

  de nomenament de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre (DOGC núm. 7580, de 16.3.2018)

 • Resolució ENS/349/2018, de 27 de febrer,

  per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 7573, de 7.3.2018)

 • Resolució ENS/292/2018, de 21 de febrer,

  per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 7568, de 28.2.2018)

 • Resolució ENS/32/2018, de 12 de gener,

  per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent (DOGC núm. 7538, de 18.1.2018)

 • Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre,

  de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 7507, de 29.11.2017)

 • ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril,

  pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017 (DOGC núm. 7553, de 20.4.2017)

 • Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril,

  de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010)

 • Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre,

  per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009)

 • Reial decret 276/2007, de 23 de febrer,

  pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada (BOE núm. 53, de 2.3.2007)

 • Decret 66/1999, de 9 de març,

  sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat dels equips de valoració multiprofessional (DOGC núm. 2852, de 22.3.1999)

Data d'actualització:  22.10.2018