• Imprimeix

Requisits

 1. Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea o d’un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o bé tenir la condició de cònjuge, de descendent o de descendent del cònjuge (ser menor de 21 anys o més gran d'aquesta edat, però que visqui a càrrec dels seus progenitors).

 2. Tenir 16 anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

 3. Tenir alguna de les titulacions que determina la convocatòria per a cada cos, o reunir-ne les condicions per a l'expedició.

 4. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.

 5. No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari.

 6. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

 7. No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es vol ingressar.
 1. Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència, detallats a l'annex 9 de la convocatòria.

 2. Formació pedagògica i didàctica

  S'acredita aquest requisit si es té el títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes.

  Estan dispensats de tenir el títol esmentat els aspirants que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

 • Tenir el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, expedit abans de l'1 d'octubre de 2009.

 • Tenir un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre o mestra o d'un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altre declarat equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, entre els quals s'inclouen les següents:

  • Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat en itinerari d'educació).

  • Títol superior de música (especialitat en pedagogia de l'instrument o especialitat en pedagogia de la formació musical bàsica i general).

  • Títol superior de dansa (especialitat en pedagogia de la dansa).

  • Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció de pedagogia o secció de ciències de l'educació, en totes les seves especialitats).

  • Llicenciat en filosofia i lletres (divisió de filosofia i ciències de l'educació o secció de ciències de l'educació.

  • Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de psicologia de l'educació, psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa, o psicologia evolutiva i de l'educació.

 • Haver acreditat superar 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

 • Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant un certificat emès per la universitat en què consti que s'han superat un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

 • Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes.
 1. Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència, detallats a l'annex 9 de la convocatòria.

  Per a l'especialitat de processos comercials podran ser admesos els aspirants que, tot i no tenir la titulació exigida, acreditin una experiència docent de, com a mínim, dos anys en centres educatius públics dependents de la Generalitat de Catalunya i tinguin el títol de tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la mateixa família.

 2. Formació pedagògica i didàctica

  Acreditaran aquest requisit els aspirants que tinguin el títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes.

  Els aspirants que tinguin una titulació declarada equivalent a l'efecte de la docència que, per raons derivades de la seva titulació, no puguin accedir als estudis de màster universitari, hauran de tenir el certificat oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per a l'exercici de la docència.

  Els aspirants esmentats al paràgraf anterior tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit, abans de l'1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats.

  Estaran dispensats de tenir els títols esmentats els participants que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

 • Tenir el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.

 • Tenir un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre o mestra o d'un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, entre els quals s'inclouen les següents:

  • Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat en itinerari d'educació).

  • Títol superior de música (especialitat en pedagogia de l'instrument o especialitat en pedagogia de la formació musical bàsica i general).

  • Títol superior de dansa (especialitat en pedagogia de la dansa).

  • Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció de pedagogia o secció de ciències de l'educació, en totes les seves especialitats).

  • Llicenciat en filosofia i lletres (divisió de filosofia i ciències de l'educació o secció de ciències de l'educació).

  • Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de psicologia de l'educació, psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa, o psicologia evolutiva i de l'educació.

 • Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

 • Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant un certificat emès per la universitat en què consti que s'han superat un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

 • Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes.

 

Cal presentar un dictamen de les condicions psíquiques, físiques o sensorials, que prevegi els aspectes següents:

 1. El reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 2. El compliment de les condicions d'aptitud personal en relació amb el lloc de treball.

 3. La necessitat d'adaptacions de temps i mitjans materials per a la realització de les proves.

 4. Les necessitats d'adaptació al lloc de treball.

 5. L'existència de dificultats d'integració laboral i d'autonomia personal.
 1. Ser funcionari d'algun dels cossos i escales docents classificats en el subgrup A2.

 2. Haver estat en el cos d'origen un mínim de sis anys com a funcionari de carrera.

 3. Els que s'estableixen a l'apartat Requisits específics del procediment d'ingrés lliure per al cos de professors d'ensenyament secundari.
Data d'actualització:  26.07.2016