• Imprimeix

Taules de retribució

Taules retributives del personal docent no universitari del Departament d'Educació:

  • Acord del Govern de 4 de desembre de 2018,

    pel qual es ratifiquen els acords amb les representacions sindicals, que recull l'Acord signat el dia 8.10.2018, a la Mesa General d'Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i pel qual s'aprova la concreció de la destinació de l'increment retributiu, addicional de la distribució del 0,2% de la massa salarial, que es va fixar en un import lineal de 70,56 €.

  • Decret Llei 5/2018, de 16 d'octubre,

    sobre l'increment retributiu i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic per al 2018, que recull l'Acord signat el dia 18.09.2018, a la Mesa General dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 7729, de 18.10.2018)

Data d'actualització:  07.01.2019