• Imprimeix

Taules de retribució

Taules de retribució del personal docent no universitari del Departament d'Ensenyament (Decret Llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya):

D'acord amb la modificació de l'article 24.1 de la Llei 25/2009, que preveu l'article 1, paràgraf tercer del Decret llei 3/2010, la paga extraordinària del mes de juny del 2010 inclou una mensualitat de sou, triennis i complement de destinació. En aquest cas no és d'aplicació la reducció anual del 5% prevista a l'article 24 bis.

D'acord amb la modificació que preveu el paràgraf quart de l'article 1 del Decret llei 3/2010, pel qual s'afegeix l'article 24 bis a la Llei 25/2009, la paga extraordinària del mes de desembre del 2010 ha d'incloure una mensualitat del complement de destinació un cop aplicada la reducció anual del 5% i les quantitats en concepte de sou i triennis següents:

Grup (Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre)Grup/subgrup equivalent (Llei 7/2007, del 12 d'abril)CosSou (euros)Triennis (euros)
A A1 Catedràtic/a i professor/a de secundària 623,62 23,98
B A2 Professor/a tècnic/a de formació professional i mestre/a 662,32 24,02

  • Decret llei 1/2016, de 19 de gener,

    d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016 (DOGC núm. 7041, de 20.1.2016)

Data d'actualització:  27.04.2016