Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Professors  > Concursos  > Adjudicacions de destinacions provisionals
 

Enllaços relacionats

Adjudicacions de destinacions provisionals


Informació general

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d'educació especial, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2014-2015.

Les destinacions provisionals són amb efectes d'1 de setembre de 2014 i finalitzaran el 31 d'agost de 2015, a excepció dels casos previstos de propostes de l'Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

 

Sol·licitud de destinació provisional per al curs 2014-2015

La presentació de sol·licituds està fora de termini.

 

Funcionaris de carrera

- Persones que estan treballant en un centre del Departament

 

- Persones que no estan en actiu en un centre del Departament

 

Personal interí

Es pot presentar una única sol·licitud de participació en un únic nivell educatiu (ensenyament infantil i primari o ensenyaments secundaris)

- Persones que estan treballant en un centre del Departament

 

- Persones que no estan en actiu en un centre del Departament

 

Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals

La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d'Ensenyament i/o Consorci d'Educació de Barcelona


 

Propostes de les direccions dels centres

La sol·licitud es realitza a l'espai "Propostes de destinacions provisionals de les direccions" del Portal del centre.

 

Resolució de dubtes o incidències

 

Incidències tècniques: Contacteu amb el Servei d'Atenció Unificada, a l'adreça electrònica sau.ensenyament@gencat.cat, o al telèfon 900 828 282 (premeu la tecla 4, que fa referència al Departament d'Ensenyament).

Incidències de tipus administratiu: Contacteu amb els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona.

 

Resolució d'adjudicació de destinacions provisionals

Resolució definitiva

 

Normativa

  • Resolució ENS/933/2014, de 28 d'abril,  
    per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2014 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 6615, de 5.5.2014)
  • Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig,  
    per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents (DOGC núm. 4884, 16.5.2007)
 
Data d'actualització: 23.07.2014