Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Professors  > Concursos  > Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació
 

Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació


El Departament d'Ensenyament anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

Requisits

Poden participar en el concurs de trasllats:

 • Els funcionaris dels cossos de la Inspecció d'Educació i dels cossos docents que depenguin del Departament d'Ensenyament i que tinguin destinació en un lloc de treball docent.
 • Els funcionaris en situació administrativa d'excedència, serveis especials, adscrits a la inspecció educativa i adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues.

 

Els requisits de situació administrativa, especialitat, coneixements lingüístics i altres s'indiquen a les bases de les convocatòries.

Sol·licitud de participació

Per participar en el concurs de trasllats cal tramitar la sol·licitud per mitjans telemàtics.

Per accedir a l'aplicació us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (Atri). Si no en teniu, podeu donar-vos d'alta al registre temporal d'usuaris. En aquest cas, tingueu en compte que l'heu de conservar durant tot el procés de tramitació i de consulta de l'adjudicació.

 

Informació per a la tramitació

Abans de començar a emplenar la sol·licitud, és necessari que llegiu la resolució i aclariu els dubtes que tingueu.

Així mateix, les pàgines de l'aplicació tenen una ajuda amb informació important per omplir la sol·licitud. Consulteu-la obrint la pestanya corresponent.

Per ajudar a formalitzar la sol·licitud de participació, l'aplicació informàtica conté dades i càlculs en diferents apartats pel que fa a antiguitat, titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Aquesta baremació recull, quan això sigui tècnicament possible, les dades que consten al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament i els còmputs corresponents. Aquestes dades són una eina de suport administratiu i seran modificades d'ofici per l'Administració, en qualsevol moment del procediment, quan es constati que són inexactes o incorrectes. En cas que no hi constin dades, o el participant hi estigui disconforme, caldrà que formuli les al·legacions que consideri en l'apartat corresponent, mitjançant l'opció que ofereix la mateixa aplicació telemàtica.

Un cop entreu a l'aplicació i abans de fer l'enviament final, podeu modificar les dades tantes vegades com calgui.

Quan es desa la informació d'una pàgina, el botó "Següent" es mostra de color verd; si encara no s'ha desat, es mostra de color gris.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant de l'Administració en el moment que premeu el botó "Accepta i envia". Un cop fet això, rebreu un missatge de correu electrònic de confirmació de l'enviament.

A efectes de certificació de la presentació, cal desar i imprimir una còpia dels següents documents que genera l'aplicació:

 • La sol·licitud de participació.
 • El document de presentació de mèrits i al·legacions als mèrits dels apartats que ha de valorar l'Administració.
 • El document de presentació de mèrits i al·legacions als mèrits dels apartats que ha de valorar la comissió avaluadora corresponent.

 

En cas que vulgueu eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podreu fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó d'anul·lar. Un cop anul·lada, podreu presentar una altra sol·licitud per via telemàtica.

Recordeu que una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades. Tampoc no serà possible introduir cap nova sol·licitud.

 

Dubtes i consultes

  • En relació amb el funcionament de l'aplicació:

Servei d'atenció unificada
Telèfon: 900 82 82 82 (premeu la tecla 4, que fa referència al Departament d'Ensenyament)
a/e: sau.ensenyament@gencat.cat 

 

  • En relació amb les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient:

Serveis territorials del Departament d'Ensenyament
Consorci d'Educació de Barcelona

Documentació

Només en el cas que hàgiu d'aportar documentació complementària, heu de presentar-la als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, acompanyada de la còpia impresa dels documents esmentats, dins del termini de presentació de sol·licituds.

 

Consulta els centres educatius

Calendari

 

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 24 de novembre de 2014
 • Publicació de la llista de participants amb la puntuació: gener de 2015
 • Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional: març de 2015
 • Publicació de la llista amb l'adjudicació definitiva: maig de 2015

Normativa

 • Resolució ENS/2252/2014, de 10 d'octubre,  

  de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola (DOGC núm. 6739, de 30.10.2014)

 • Resolució ENS/2251/2014, de 10 d'octubre,  

  de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny (DOGC núm. 6739, de 30.10.2014)


Data d'actualització: 25.11.2014