• Imprimeix

Codi de conducta dels alts càrrecs

L'adhesió al contingut del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat per Acord de Govern de 21 de juny de 2016, obliga als alts càrrecs i personal directiu a la publicitat activa d'aspectes com l'agenda pública, els obsequis i les invitacions a viatges.

Aquests compromisos de publicitat activa s'han de dur a terme d'acord amb els criteris que es detallen seguidament:

Inclou la relació de totes les reunions, actes o altres activitats amb persones considerades grups d'interès. Són grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir en l'elaboració o l'aplicació de les polítiques públiques o en l'elaboració de propostes normatives.

Inclou totes les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius oficials o protocol·laris rebudes pels alts càrrecs o directius en raó de la seva representació institucional.

Informació relacionada

L'alt càrrec o directiu només pot acceptar invitacions de viatges, desplaçaments i/o allotjaments si la invitació prové d'altres administracions públiques o d'entitats públiques dependents d'aquestes, d'universitats o d'entitats sense ànim de lucre i hagi estat convidat oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats. Tot aquest tipus d'invitacions s'hauran de fer públiques.

Data d'actualització:  10.01.2018