• Imprimeix

Convenis

El Departament d'Ensenyament formalitza convenis amb entitats, empreses i altres organismes.

La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix que els convenis s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat. Els convenis publicats no mostren rúbriques dels signataris ni contenen més dades personals que les necessàries per assolir la finalitat de difusió.

En aquesta secció, per tant, es fan públics tots els convenis, que es poden consultar mitjançant els cercadors.

Accés als convenis

Cercador de convenis

(formalitzats fins a desembre de 2017)

Registre de convenis de col·laboració i cooperació

(formalitzats a partir de gener de 2018)

 • Resolució ENS/1453/2018, de 27 de juny,

  per la qual es dona publicitat a una segona relació de convenis de col·laboració subscrits pel Departament d'Ensenyament l'any 2017 (DOGC núm. 7654, de 2.7.2018)

 • Resolució ENS/1452/2018, de 27 de juny,

  per la qual es dona publicitat a la segona relació de convenis de col·laboració subscrits per diversos centres educatius de la Generalitat de Catalunya, per desenvolupar formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial l'any 2017 (DOGC núm. 7654, de 2.7.2018)

 • Resolució ENS/360/2018, de 2 de març,

  per la qual es dona publicitat a la tercera relació de l'any 2016 i la primera de l'any 2017 dels convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7573, de 7.3.2018)

 • Resolució ENS/359/2018, de 2 de març,

  per la qual es dona publicitat a la relació de convenis de col·laboració subscrits per diversos centres educatius de la Generalitat de Catalunya, per desenvolupar formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial, l'any 2017 (DOGC núm. 7573, de 7.3.2018)

Data d'actualització:  02.07.2018