• Imprimeix

Avanç de resultats de l'Estadística de l'ensenyament. Curs 2016-2017

Es presenta l'Avanç de resultats de l'Estadística de l'ensenyament del curs 2016-2017, a partir de l'explotació estadística del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), amb data de referència de 30 de novembre de 2016. 

 

Nota metodològica

El RALC va entrar en funcionament el curs 2015-2016 amb l'ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre. S'hi inscriuen obligatòriament tots els alumnes matriculats als centres educatius d'ensenyaments reglats no universitaris de Catalunya, en modalitat presencial o semipresencial. El Registre assigna un codi identificador únic a cada alumne, anomenat IDALU, que l'acompanya durant tota la vida acadèmica. Aquest Registre és l'única font de dades d'identificació dels alumnes, de manera que s'interrelaciona amb la resta de sistemes d'informació del Departament.

Les unitats d'anàlisi són tots els alumnes dels centres docents autoritzats pel Departament d'Ensenyament. Les unitats de recompte són els alumnes i les matrícules. En els cicles de formació professional i en els cicles d'arts plàstiques i disseny, un mateix alumne pot tenir més d'una matrícula. En la resta d'ensenyaments hi ha una correspondència única entre alumne i matrícula. 

 • Àmbit poblacional: matriculacions en modalitat presencial o semipresencial dels ensenyaments següents:

  - Segon cicle d'educació infantil
  - Educació primària
  - Educació secundària obligatòria
  - Batxillerat
  - Cicles de formació professional de grau mitjà i de grau superior
  - Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior

 • Àmbit geogràfic de la investigació: alumnes matriculats en centres docents del territori català

 • Àmbit temporal: dades relatives al curs acadèmic 2016-2017 extretes del RALC en data 30 de novembre de 2016.

Ensenyament

Aquesta estadística inclou les matriculacions, en modalitat presencial o semipresencial, dels ensenyaments de règim general relacionats anteriorment.

Atès que al RALC no s'inclouen els alumnes matriculats en la modalitat no presencial, aquests seran objecte d'explotació estadística en una fase posterior, moment en el qual també s'explotarà la resta d'ensenyaments no inclosos en aquest avanç de resultats (1r cicle d'educació infantil, educació especial, programes de formació i inserció i altres ensenyaments de règim especial).

Naturalesa del centre

El nombre de matriculacions es desagreguen segons la naturalesa del centre, de manera que es distingeixen els dos sectors següents:

- Sector públic: inclou tots els centres la titularitat dels quals correspon al Departament d'Ensenyament o a qualsevol altre departament de la Generalitat de Catalunya, diputacions provincials, consells comarcals o ajuntaments.
- Sector privat: comprèn tots els centres la titularitat dels quals no està inclosa en cap de les anteriors (fundacions, cooperatives, ordes i congregacions, etc.).

Sexe

Per a les matrícules de cada ensenyament es distingeix entre dones i homes.


Nivell

La informació es desagrega segons els nivells de cadascun dels ensenyaments.

Tota la informació es presenta pel total de Catalunya i per cadascun dels serveis territorials:

- Baix Llobregat
- Barcelona Comarques
- Catalunya Central
- Girona
- Lleida
- Maresme-Vallès Oriental
- Tarragona
- Terres de l'Ebre
- Vallès Occidental
- Consorci d’Educació de Barcelona

 

La informació estadística de l'Avanç de Resultats de l'Estadística de l'ensenyament, 2016-2017 té com a referència temporal la data d'extracció del RALC, és a dir, el 30 de novembre de 2016.

L'Estadística de l'ensenyament 2016-2017 es farà amb una referència temporal posterior a aquesta data. Les xifres d'ambdues explotacions estadístiques no seran exactament les mateixes, considerant que en el període transcorregut entre les dues dates s'haurà produït un determinat nombre de baixes d'alumnes inicialment matriculats i d'altes de nous alumnes. A més, l'estadística definitiva inclourà les matrícules en modalitat no presencial que la present explotació no preveu.

Data d'actualització:  20.12.2016