L'Estadística de biblioteques escolars (EBE) s'obté d'una operació estadística, de caràcter censal i de periodicitat quinquennal, que desenvolupa el Departament d'Ensenyament, amb la col·laboració del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. 

Té l'objectiu general de conèixer la situació i l'evolució de les biblioteques escolars a Catalunya. De manera més específica, cerca obtenir informació dels equipaments i instal·lacions, de les activitats, i dels recursos materials, econòmics i humans de què disposen.

L'EBE s’adreça a tots els centres educatius de Catalunya, de titularitat pública i privada, que imparteixen algun dels ensenyaments següents: educació primària, ESO, batxillerat, i cicles formatius de grau mitjà i superior.