Quantifica, a partir de les dades pressupostàries de les administracions públiques catalanes, el volum de recursos econòmics públics que es destinen a l'educació. Les dades es publiquen desagregades per diversos criteris, com la naturalesa econòmica de la despesa, l’activitat educativa a què es destina o l’agent públic que la genera. Té una freqüència anual.