L'Estadística d'alumnes matriculats a l'inici del curs 2018-2019 conté les xifres que consten al Departament d'Ensenyament en data 15 d'octubre de 2018.

Les matriculacions corresponen als ensenyaments següents:

 • Educació infantil de segon cicle
 • Educació primària
 • Educació secundària obligatòria (ESO)
 • Batxillerat
 • Formació professional
 • Arts plàstiques i disseny

Aquests primers resultats no inclouen els estudis cursats en modalitat no presencial, els quals seran objecte d'explotació en una fase posterior.

El nombre d'alumnes matriculats es manté força estable en comparació amb les dades de l'inici del curs 2017-2018.

Pel que fa a aquest curs 2018-2019, el nombre total d'alumnes és de 1.227.161, 6.180 més que el curs anterior. Aquest augment reflecteix el comportament demogràfic de la població en edat escolar, ja que s'observa una disminució de 3.307 alumnes en l'educació infantil de segon cicle, mentre que a l'ESO es produeix un increment de 9.575 alumnes.

Els serveis territorials amb més alumnes són els de la ciutat de Barcelona, amb 234.008 alumnes; seguits dels del Vallès Occidental, amb 162.674, i dels del Maresme-Vallès Oriental, amb 142.638 alumnes. Els serveis territorials amb menys alumnes són els de les Terres de l’Ebre, amb 27.509.

És a les Terres de l'Ebre on el pes del sector públic és més elevat, amb un 89,7 % dels alumnes, seguides de les comarques gironines, amb un 80,9 % dels 126.174 alumnes, i Tarragona amb un 77 %, dels 108.542 alumnes matriculats en centres públics.

En general s'observa una tendència a l’increment d'alumnes matriculats en l’ensenyament públic, en detriment de l'ensenyament privat.

1.227.161 és el nombre total d'alumnes matriculats, 6.180 més que el curs anterior, amb una disminució de 3.307 alumnes en infantil de segon cicle, mentre que a l'ESO es produeix un increment de 9.575 alumnes.

Destaquem

Estadística d'inici de curs 2018-2019

Alumnes matriculats en ensenyaments de règim general (format .XLS)

 

Nota metodològica

Es presenta l'Estadística d'inici de curs 2018-2019, a partir de l'explotació estadística del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), amb data de referència de 15 d'octubre de 2018.

El RALC, que va entrar en funcionament el curs 2015-2016 amb l'Ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre, és on s'inscriuen obligatòriament tots els alumnes matriculats als centres educatius d'ensenyaments reglats no universitaris de Catalunya, en modalitat presencial o semipresencial. El RALC assigna un codi identificador únic a cada alumne, que l'acompanya durant tota la vida acadèmica. Aquest Registre és l'única font de dades d'identificació dels alumnes, de manera que s'interrelaciona amb la resta de sistemes d'informació del Departament.

Les unitats d'anàlisi són tots els alumnes dels centres educatius autoritzats pel Departament d'Ensenyament. Les unitats de recompte són els alumnes i les matrícules. En els cicles de formació professional i d'arts plàstiques i disseny  un mateix alumne pot tenir més d'una matrícula. En la resta d'ensenyaments hi ha una correspondència única entre alumne i matrícula.

Àmbit poblacional: Correspon a les matriculacions en modalitat presencial o semipresencial dels ensenyaments de règim general següents:

 • Educació infantil de segon cicle
 • Educació primària
 • Educació secundària obligatòria
 • Batxillerat
 • Cicles de formació professional, tant de grau mitjà com superior
 • Cicles d'arts plàstiques i disseny, tant de grau mitjà com superior

Àmbit geogràfic de la investigació: Alumnes matriculats en centres educatius del territori català.

Àmbit temporal: Les dades són les del curs acadèmic 2018-2019 i s'han extret del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), en data 15 d'octubre de 2018.

Ensenyament

Aquesta estadística inclou les matriculacions, en modalitat presencial o semipresencial, dels ensenyaments de règim general indicats anteriorment.

Com que en el Registre d'alumnes de Catalunya (RALC) no s'inclouen els alumnes matriculats en la modalitat no presencial, aquests seran objecte d’explotació estadística en una fase posterior, moment en què també s'explotaran la resta d'ensenyaments que no s'inclouen en aquest avanç de resultats (primer cicle d'educació infantil, educació especial, programes de formació i inserció, i ensenyaments de règim especial).

Naturalesa del centre

El nombre de matriculacions es desagreguen segons la naturalesa del centre, de manera que es distingeixen els dos sectors següents:

 • Sector públic, que inclou tots els centres la titularitat dels quals correspon al Departament d’Ensenyament o a qualsevol altre departament de la Generalitat de Catalunya, diputacions provincials o consells comarcals o ajuntaments.
 • Sector privat, que comprèn tots els centres, la titularitat dels quals no està inclosa en cap de les anteriors (fundacions, cooperatives, ordes i congregacions, etc.).

Sexe

En les matrícules de cada ensenyament es distingeix entre dones i homes.

Nivell

La informació es desagrega segons els nivells de cadascun dels ensenyaments.

Tota la informació es presenta pel total de Catalunya i per cadascun dels serveis territorials:

- Baix Llobregat
- Barcelona Comarques
- Catalunya Central
- Girona
- Lleida
- Maresme-Vallès Oriental
- Tarragona
- Terres de l'Ebre
- Vallès Occidental
- Consorci d’Educació de Barcelona

 

La informació estadística d’aquest avanç de resultats de l’Estadística de l'ensenyament 2018-2019 té com a referència temporal el 15 d'octubre de 2018, que és la data d'extracció de les dades del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC).

L'Estadística de l'ensenyament 2018-2019 es farà amb una referència temporal posterior a aquesta data. Així, les xifres d'ambdues explotacions estadístiques no seran exactament les mateixes, atès que en el període transcorregut entre les dues dates s’haurà produït un determinat nombre de baixes d’alumnes inicialment matriculats i d’altes de nous alumnes. A més, a l'estadística definitiva s’inclouran les matrícules en modalitat no presencial que la present explotació no preveu.

Data d'actualització:  30.10.2018