• Imprimeix

Indicadors del personal al servei de l'administració educativa

Personal dels centres educatius

Personal docent dels centres públics (Catalunya. 2017-2018)
  Nombre Distribució percentual
  Dones Homes Total Dones Homes
Mestres d'educació infantil i primària 33.400 5.811 39.211 85,2 14,8
Preofessors d'ensenyaments secundaris, d'escoles oficials d'idiomes, i d'arts plàstiques i disseny 19.378 10.696 30.074 64,4 35,6
Professors tècnics de formació professionals i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny 1.602 1.857 3.459 46,3 53,7
Inspectors d'educació 112 132 244 45,9 54,1
Total 54.492 18.496 72.988 74,7 25,3
 
Personal sol·licitant de reducció de jornada 4.201 218 4.419 95,1 4,9
Interins/es en jornada inferior a la completa 2.895 1112 4.007 72,2 27,8

 

Càrrecs directius dels centres públics (Catalunya. 2017-2018)
  Nombre Distribució percentual
  Dones Homes Total Dones Homes
Directors de centre 1.926 812 2.738 70,3 29,7
Equp directiu de centre 4.178 1.442 5.620 74,3 25,7
Coordinadors no directius 14.701 6.020 20.721 70,9 29,1

  

Personal no docent dels centres públics (Catalunya. 2017-2018)
  Nombre Distribució percentual
  Dones Homes Total Dones Homes
Personal laboral amb funcions d'atenció educativa 2.544 119 2.663 95,5 4,5
Personal sol·licitant de reducció de jornada 312 3 315 99,0 1,0
Interins en jornada inferior a la completa 98 6 104 94,2 5,8

 

Personal de l'administració educativa

Departament d'Ensenyament (Catalunya. 2017-2018)
  Nombre Distribució percentual
  Dones Homes Total Dones Homes
Serveis centrals 416 156 572 72,7 27,3
Seus territorials i oficines gestores 458 120 578 79,2 20,8
Total 874 276 1.150 76,0 24,0

 

Departament d'Ensenyament. Càrrecs directius (Catalunya. 2017-2018)
  Nombre Distribució percentual
  Dones Homes Total Dones Homes
Secretaris generals 0 2 2 0,0 100,0
Directors generals 3 4 7 42,9 57,1
Subdirectors generals 11 8 19 57,9 42,1
Directors dels serveis territorials* 7 3 10 70,0 30,0

Font: Sistema d'informació GIP (Gestió integrada de personal)
Data d'obtenció: Febrer de 2018
* Inclou gerència del Consorci d'Educació de Barcelona

Data d'actualització:  08.03.2018