• Imprimeix

Pla de Govern XI Legislatura

El Pla de Govern per l'XI legislatura s'articula a l'entorn de 3 grans eixos que han de donar resposta als reptes del país. Per tal que sigui possible avaluar l'acció de Govern i fer-ne el seguiment, es fan públics els objectius i mesures concretes del Pla de Govern i el seu grau de realització, d'acord amb els 20 àmbits en què s'estructura el Pla. 

Les actuacions dels Departament d'Ensenyament s'inscriuen en l'eix 1, Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom, àmbit polítiques educatives.


Àmbit polítiques educatives

El Govern vol garantir un sistema educatiu equitatiu amb la màxima qualitat per a una bona formació dels nostres alumnes mitjançant l'atenció personalitzada i l'aprenentatge competencial. Per fer-ho, es continuarà amb el desplegament de la Llei d'educació de Catalunya (LEC), com a marc normatiu de referència, es concentraran més recursos en els centres amb més necessitats i s'adoptaran, quan calgui, un seguit de mesures compensatòries, com ara la disminució de la ràtio d'alumnes als centres d'alta complexitat. El Govern -que treballa per una escola inclusiva on tothom hi té cabuda, en el marc d'un sistema inclusiu- no vol, ni pot, deixar ningú enrere.

D'igual manera, es treballa per garantir l'aprenentatge de llengües a través del nostre model d'immersió lingüística, que assegura el plurilingüisme a les aules i esdevé un recurs cabdal d'integració amb el català com a llengua vehicular.

S'aposta, també, i així ho estipula la LEC, per l'autonomia dels centres, amb la confiança que aquesta llibertat ens ajudarà a créixer, a innovar i a teixir xarxa entre ells. Així mateix, cal donar suport als docents per a l'actualització i millora de la seva tasca: millorar i treballar en equip és garantia d'un bon sistema educatiu.

Finalment, el model català de formació professional està encarat a l'èxit formatiu dels alumnes i a una formació que prepari, de forma real i efectiva, els estudiants per al nostre model productiu. Després de l'aprovació de la Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, el seu desplegament esdevé una fita imprescindible d'aquesta legislatura al costat d'iniciatives ja en marxa com la formació professional dual, que suma, a la docència, el valor afegit de les pràctiques en el mercat laboral.

Els objectius d'aquest àmbit són:

 • Desplegament de la Llei d'educació de Catalunya.
 • Promoure un Pacte Nacional que elabori les bases de la futura Llei d'educació de Catalunya per tal d'organitzar un sistema educatiu propi, d'èxit escolar inclusiu.
 • Dotació de suport específic als centres de màxima complexitat.
 • Garantia de l'accés en condicions d'igualtat al servei de menjador escolar, especialment per als alumnes en risc social greu.
 • Millora de la resposta a les necessitats individuals d'aprenentatge dels alumnes a través del Suport Escolar Personalitzat (SEP) així com del Programa Intensiu de Millora (PIM).
 • Extensió del pla pilot per a la implantació del 1r cicle d'educació infantil (1-3) en escoles rurals i en entorns socioeconòmics desafavorits.
 • Accés, en condicions d'equitat, al servei de transport escolar en els casos de transport no obligatori i els declarats gratuïts (obligatori), oferint ajuts als alumnes que viuen en nuclis de població allunyats o en zones rurals.
 • Col·laboració en el sosteniment de places per a infants de 0 a 3 anys gestionades per institucions públiques, entitats d'iniciativa social i de concertació de preus públics atenent a criteris de suficiència, els pressupostos de la Generalitat i els acords amb les administracions locals. En aquest sentit i d'acord amb la Comissió Mixta, tendir al sistema de tarifació social per a aquest tipus d'ensenyaments.
 • Continuació de l'ofensiva de país a favor de l’èxit escolar.
 • Lluita contra l'absentisme, la desafecció i l'abandonament escolar coordinades entre les administracions i el teixit econòmic i social a través de programes específics de suport personalitzat als alumnes.
 • Programes socioeducatius amb el treball en xarxa entre administracions locals i entitats
 • Prevenció de l'abandonament escolar prematur mitjançant el desplegament dels Programes de Diversificació Curricular a 3r i 4t d'ESO.
 • Priorització del desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística dels alumnes com a instrument transversal per a l'aprenentatge i l'èxit escolar.
 • Increment i millora del coneixement de les llengües estrangeres i desenvolupament del plurilingüisme efectiu a les aules: transformació de l'ensenyament de les llengües.
 • Programes d'aprenentatge específics de la llengua catalana, per part dels alumnes d'origen estranger, al llarg de tota l'escolaritat com a garantia d’integració i d'èxit escolar.
 • Compromís que els futurs estudiants per a docents han assolit els coneixements i les competències necessàries per abordar de manera adequada els estudis de grau. Signatura de convenis amb les universitats.
 • Formació tutors d'ESO.
 • Vinculació del lloc de treball docent amb el projecte educatiu de cada centre.
 • Adequació dels docents per substitució a les necessitats del projecte educatiu i a les característiques i el context del centre.
 • Avaluació del docent orientada a la millora de la pràctica docent per garantir una millora en la qualitat i equitat del sistema.
 • Consolidació d'un model d’avaluació periòdica dels centres educatius que tingui en compte l'assoliment d'objectius definits en els projectes educatius de centre i, alhora, tingui efectes en l'avaluació formativa de la funció docent i de la funció directiva, en el cas dels centres públics.
 • Decret de l'atenció educativa dels alumnes en el marc d'un sistema inclusiu.
 • Disseny del Pla estratègic del sistema educatiu inclusiu: elaboració del mapa territorial de recursos i compleció de la xarxa de recursos intensius.
 • Desplegament d'una oferta formativa postobligatòria major i més diversificada per als alumnes amb necessitats educatives: itineraris formatius específics (IFE): Resolució de creació i implementació del pla pilot experimental dels itineraris formatius específics.
 • IV Pla General de Formació Professional de Catalunya, amb la participació dels agents socials.
 • Desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professional (segons calendari aprovat per Acord de Govern d'1 de setembre de 2015).
 • Consolidació i extensió el model català d'FP dual obert i flexible relacionat amb el model productiu de Catalunya.