• Imprimeix

Normativa d'educació

Decrets d'ordenació dels ensenyaments

 • Decret 187/2015, de 25 d'agost,

  pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.08.2015)

 • Decret 143/2007, de 26 de juny,

  pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5515, pàg. 89641, de 27.11.2009)

 • Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny

  relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial (DOGC núm. 6409, de 3.7.2013).

 • Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig

  per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial (DOGC núm. 6639, de 6.6.2014).

 • Decret 142/2008, de 15 de juliol,

  pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008)

  Aquest decret regula els estudis de batxillerat de segon curs. El decret que regula els estudis de batxillerat de primer curs està en tràmit.

 • Decret 28/2014, de 4 de març,

  d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 6576, de 06.03.2014)

 • Decret 179/1993, de 27 de juliol

  de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa (DOGC núm. 1779, de 4.8.1993)

 • Decret 85/2014, de 10 de juny,

  dels ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

 • Decret 4/2009, de 13 de gener,

  pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.01.2009)

Data d'actualització:  11.04.2016