• Imprimeix

Devolucions

Supòsits en els quals es té dret a la devolució de l'import:

  • Quan el pagament de l'obligació s'hagi fet per duplicat.
  • Quan l'import satisfet sigui superior al que resulti de la liquidació.
  • Quan, una vegada prescrita l'acció per exigir el pagament del deute, se satisfaci el seu import.
  • Quan el servei o l'activitat determinants de la taxa o el preu públic no s'arribin a prestar per raons no imputables al subjecte passiu.
  • Quan l'Administració rectifiqui d'ofici o a instància de part qualsevol error material, de fet o aritmètic, i a conseqüència de la rectificació en resultés un ingrés indegut.
Data d'actualització:  25.06.2012