• Imprimeix

Preus públics

Matrícula dels cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny (LOE) impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers: 25 euros

 

Matrícula dels cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny (LOGSE) impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers: 65 euros
 • compleció, per mòdul: 20 euros

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix una bonificació del 50% per a les persones que en el curs acadèmic actual o en l'anterior han obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'exempció del pagament a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, als membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció i a les víctimes de violència de gènere.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny,

  per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6159, de 28.06.2012)

Serveis corresponents a l'avaluació i l'acreditació de competències professionals que han d'aplicar els centres dependents del Departament d'Ensenyament i del Departament d'Empresa i Ocupació:

 • Inscripció a l'etapa d'assessorament: 26 euros per cada qualificació professional
 • Inscripció a l'etapa d'avaluació: 13 euros per cada unitat de competència
 • Inscripció conjunta a l'etapa d'assessorament i a l'etapa d'avaluació: 20 euros per cada qualificació i per cada unitat de competència, respectivament

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix una bonificació del 50% per a les persones que acrediten trobar-se en situació legal de desocupació i l'exempció per les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat i per als subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/313/2011, de 9 de novembre,

  per la qual es creen els preus públics per a determinats serveis corresponents a l'avaluació i l'acreditació de competències professionals, que han d'aplicar els centres dependents del Departament d'Ensenyament i del Departament d'Empresa i Ocupació (DOGC núm. 6011, de 23.11.2011)

Serveis d'activitats d'ensenyament-aprenentatge per a alumnes dels centres educatius no universitaris, mestres, professors en actiu i universitaris: 3 euros per activitat, persona i dia.

A més de les bonificacions i exempcions generalsque s'apliquen a aquest preu públic, s'estableix l'exempció del pagament als membres de famílies víctimes de violència de gènere i als lumnes de centres que tinguin la consideració de complexitat màxima d'acord amb la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril.

 

Servei d'allotjament i/o manutenció per als alumnes:

 • manutenció (dinar o sopar) per persona i àpat: 8 eur
 • allotjament i manutenció (pensió completa) per persona i dia: 25,90 euros

 

Servei d'allotjament i/o manutenció per a mestres, professors en actiu i universitaris:

 • manutenció (dinar o sopar) per persona i àpat: 10 euros
 • allotjament i manutenció (pensió completa) per persona i dia: 30 euros

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix l'exempció del pagament als membres de famílies víctimes de violència de gènere.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/163/2016, de 16 de juny,

  per la qual es crea el preu públic pel servei d'activitats d'ensenyament-aprenentatge als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7148, de 23.06.2016)

 • Ordre ENS/162/2016, de 16 de juny,

  per la qual es crea el preu públic per la utilització del servei d'allotjament i/o manutenció als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7148, de 23.06.2016)

Servei d’allotjament a la Residència del Complex Educatiu de Tarragona:

 • pensió completa (dilluns a diumenge) durant tot el curs: 4.187,40 euros/curs
 • pensió completa (dilluns a divendres) durant tot el curs: 3.223,50 euros/curs
 • pensió completa d’ús esporàdic: 28,77 euros/dia
  (Suplement per habitació individual: 315 euros/curs)

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix una bonificació del 50% per a les persones amb un nivell de renda familiar inferior a 5.500 euros i del 33% per a les persones amb un nivell de renda familiar entre 5.500 i 8.000 euros; consulteu els requisits que cal complir per demanar una bonificació o una excempció a l'Ordre ENS/184/2013, de 24 de juliol.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/184/2013, de 24 de juliol,

  per la qual es fixa l'import del preu públic per la utilització del servei d'allotjament prestat a la residència del Complex Educatiu de Tarragona a partir del curs escolar 2013-2014. (DOGC núm. 6433, de 06.08.2013)

Matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà impartit en centres dependents del Departament d'Ensenyament: 190 euros.

Matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior impartit en centres dependents del Departament d'Ensenyament: 240 euros. En aplicació de l’Ordre ENS/203/2016, de 26 de juliol, publicada al DOGC núm. 7174 de l’1 d’agost de 2016, la nova denominació d’aquest curs és curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix l'exempció del pagament per les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/203/2016, de 26 de juliol,

  de modificació de l'Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm 7174, d'1/08/2016)

 • Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny,

  de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6159, de 28.06.2012)

Serveis docents corresponents als ensenyaments artístics superiors (adaptats a l'Espai Europeu de l'Educació Superior):

 • Matrícula per crèdit en els ensenyaments conduents al títol superior: 21,73 euros
 • Matrícula per crèdit en els ensenyaments de màster en ensenyaments artístics: 35 euros
 • Inscripció a la prova d'accés als ensenyaments: 65,10 euros

 

Serveis de secretaria:

 • Expedient acadèmic, certificació acadèmica o trasllat d'expedient acadèmic: 23,50 euros
 • Suplement europeu al títol: 35,20 euros
 • Modificacions i ampliacions parcials: 29,30 euros
 • Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència, reconeixement i validació de plans d'estudis: 58,65 euros
 • Estudis d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster en ensenyaments artístics o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats conforme a sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de màster en ensenyaments artístics sense títol homologat: 234,60 euros.

 

Convalidació, reconeixement i validació de crèdits:

 • Per a l'obtenció de la convalidació, el reconeixement o la validació de crèdits per raó d'estudis o activitats realitzades en qualsevol centre educatiu cal abonar el 25% dels imports establerts per a la matrícula.
 • No està subjecta a pagament la convalidació o el reconeixement de crèdits d'ensenyaments que s'extingeixen i se substitueixin pel nou pla d'estudis.
 • En el cas que l'estudiant es matriculi de crèdits sense docència per raó de l'extinció del pla d'estudis, ha d'abonar l'import íntegre sempre que el centre educatiu ofereixi un sistema de tutories o de docència alternativa. En el cas que el centre educatiu no ofereixi tutories o docència alternativa s'abona el 25% del preu.

 

Segones i successives matrícules de crèdits:

 • Segona matrícula d'un mateix crèdit: cal aplicar un coeficient d'1,5 al preu inicial del crèdit
 • Tercera matrícula i següents: cal aplicar un coeficient d'1,8 al preu inicial del crèdit.

 

Segons i successius ensenyaments artístics superiors:

 • Per als estudiants que tinguin un o més títols corresponents a ensenyaments artístics superiors, o títols declarats acadèmicament equivalents i vulguin iniciar un altre estudi que condueixi a l'obtenció d'un títol corresponent a ensenyaments artístics superiors, l'import dels crèdits s'obté aplicant un coeficient d'1,4 als preus inicials dels crèdits.
 • Resten exempts d'aquest recàrrec els estudiants que han superat els estudis conduents al títol superior i volen continuar estudis en el màster en ensenyaments artístics.

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s’estableix el següent:

 • Els estudiants es poden acollir a l'exempció en l'import de la matrícula d'un nombre de crèdits equivalent al que, si s'escau, hagin estat qualificats amb matrícula d'honor en el curs acadèmic immediatament anterior.
 • Els estudiants amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari en el batxillerat es poden acollir a l'exempció total dels preus públics de tots els crèdits de què es matriculin durant el primer curs del primer any dels seus estudis artístics superiors.
 • Els estudiants amb matrícula d'honor en els cicles formatius de grau superior de la formació professional inicial, dels ensenyaments d'arts plàstiques i dels ensenyaments esportius es poden acollir a l'exempció total dels preus públics de tots els crèdits de què es matriculin durant el primer curs del primer any dels seus estudis artístics superiors.
 • Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat estan exemptes del pagament.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/80/2013, de 2 de maig,

  per la qual es creen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d'Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l'Espai Europeu de l'Educació Superior.(DOGC núm. 6374, de 13.05.2013)

Servei d'ensenyament de música en centres d'educació primària i artística: 630 euros

Servei d'ensenyament de dansa en centres d'educació primària i artística: 423 euros

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a les taxes i preus públics. 

Informació relacionada

 • Ordre ENS/158/2011, de 30 de juny,
  per la qual es fixen els preus públics dels serveis d'ensenyament de música i de dansa als col·legis d'educació primària i artística, a partir del curs 2011-2012 (DOGC núm. 5924, de 20.07.2011)

Matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització impartits per les EOI:

 • alumnes oficials del nivell bàsic, C-1 i C-2, per curs: 275 euros
 • alumnes oficials del nivell bàsic, C-1 i C-2, si el curs s’ofereix en dos blocs horaris quadrimestrals, per cada bloc: 137,50 euros
  (Si la matrícula es fa per segona vegada en el mateix curs o bloc del mateix idioma, cal aplicar el coeficient d’1,3 a l’import previst i si es fa per tercera vegada, el coeficient d’1,8 a l’import previst).

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix l'exempció del pagament per a les persones següents:

 • alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport,
 • alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (aquesta exempció no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a l’exempció prevista a l’apartat anterior),
 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
 • membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció i
 • víctimes de violència de gènere.

 

Inscripció i drets d’examen de les proves de certificació del nivell C-1 dels ensenyaments d'idiomes per als alumnes de règim lliure, organitzades pel Departament d’Ensenyament: 100 euros


A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquest preu públics, s'estableix una bonificació del 10% de l'import del preu públic les persones que facin la inscripció emprant el formulari telemàtic disponible a Internet i l'exempció del pagament a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

 

Serveis docents prestats a les EOI del Departament d'Ensenyament

 • Autoaprenentatge: 79,20 euros per quadrimestre (els alumnes oficials tenen una bonificació del 50% sobre aquest preu).
 • Cursos monogràfics impartits en el marc de la formació permanent que preveu la disposició addicional 2 del Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre: 49,80 euros (inscripció al curs) més 5 euros per cada hora de durada del curs.
 • Cursos d’actualització de coneixements i perfeccionament professional de persones adultes: 50,80 euros (inscripció al curs) més 3,60 euros per cada hora de durada del curs.
 • Coreà: 173,50 euros per curs.

 

Prestació del servei dels cursos especials monogràfics online de les EOI (a partir del curs 2017-2018) en 4,00 euros per hora.

 

Prestació del servei dels cursos especials de llengua instrumental online de les EOI (a partir del curs 2017-2018) en 3,33 euros per hora.

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix l'exempció del pagament per a les persones següents:

 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
 • persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció,
 • aturats de llarga durada que perceben un subsidi equivalent a una renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció,
 • víctimes de violència de gènere,
 • alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport*,
 • alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport*,
 • persones que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut matrícula d'honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat,
 • persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d'edat. La condició de persona tutelada o extutelada s'acredita mitjançant el certificat emès per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència o òrgan equivalent d'altres comunitats autònomes.

 

* Els alumnes que sol·liciten la beca han d'ingressar l'import del preu públic quan es matriculen i, un cop han obtingut la beca o l'ajut, ho han d'acreditar davant de la direcció del centre, que els retornarà el 100% de l'import ingressat.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/230/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual es creen els preus públics per al servei dels cursos especials no presencials en la modalitat online de les escoles oficials d'idiomes i se suprimeix el preu públic establert a l'Ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre, per la prestació del servei d'estudis de coreà a les escoles oficials d'idiomes dependents del Departament d'Educació (DOGC núm. 7473, de 13.10.2017)

 • Ordre ENS/161/2015, de 29 de maig,

  per la qual es creen els preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d'idiomes i en els cursos d'actualització i especialització impartits per les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 6885, de 04.06.2015)

 • Ordre ENS/10/2015, de 12 de gener,

  de creació del preu públic per la inscripció i drets d'examen de les proves de certificació del nivell C-1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial per als alumnes de règim lliure, organitzades pel Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6796, de 26.01.2015)

 • Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny,

  per la qual s'estableix l'import dels preus públics per la utilització de diversos serveis docents prestats a les escoles oficials d'idiomes i les escoles d'art del Departament d'Ensenyament, aplicable a partir del curs acadèmic 2012-2013 (DOGC núm. 6155, de 22.06.2012)

Consulteu els imports dels preus públics per la matriculació en centres dependents del Departament d’Ensenyament, en els ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu creades a l’empara del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre.

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics.  

Informació relacionada

 • Ordre ENS/30/2017, de 23 de febrer,

  per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu (DOGC núm. 7320, de 02.03.2017)

 • Ordre ENS/201/2016, de 22 de juliol,

  per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu, i es modifica l'import d'altres (DOGC núm. 7173, de 29.07.2016)

 • Ordre ENS/75/2014, de 27 de febrer,

  per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu (DOGC núm. 6589, de 25.03.2014)

 • Ordre ENS/307/2012, de 3 d'octubre,

  per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012)

 • Ordre EDU/467/2010, de 27 de setembre,

  per la qual es creen i es modifiquen preus públics per la matriculació en els ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior (DOGC núm. 5729, de 06.10.2010)

 • Ordre EDU/417/2008, de 9 de setembre,

  per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics dels ensenyaments d'esports de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport (DOGC núm. 5220, de 22.09.2008)

Cursos monogràfics a les escoles d'art del Departament d'Ensenyament: 255,80 euros per curs.

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquest preu públic. 

Informació relacionada

 • Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny,

  per la qual s'estableix l'import dels preus públics per la utilització de diversos serveis docents prestats a les escoles oficials d'idiomes i les escoles d'art del Departament d'Ensenyament, aplicable a partir del curs acadèmic 2012-2013 (DOGC núm. 6155, de 22.06.2012)

- Inscripció a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica impartida per centres dependents del Departament d’Ensenyament:

 • matrícula anual en la modalitat a distància a l’Institut Obert de Catalunya: 20 euros per crèdit
 • matrícula anual en la modalitat presencial que imparteixen la resta de centres: 21 euros per crèdit

 

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics. 

Informació relacionada

 • Ordre ENS/164/2013, de 3 de juliol,

  per la qual es creen els preus públics per a la inscripció a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica, que imparteixen els centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6422, de 22.07.2013)

- Matrícula dels cicles de grau superior de formació professional (LOE) impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

 

 - Matrícula dels cicles de grau superior de formació professional (LOGSE) impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
 • compleció, per crèdit: 20 euros

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix bonificació del 50% per a les persones que en el curs acadèmic actual o en l'anterior han obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'exempció del pagament per a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció i les persones víctimes de violència de gènere.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny,

  per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6159, de 28.06.2012)

- Ensenyaments, formacions i cursos impartits a distància:

 • matrícula en el batxillerat (per semestre): 46,30 euros (una o dues assignatures) i 81,65 euros (tres o més assignatures), 
 • matrícula al curs de preparació de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior: 81,65 euros per curs
 • matrícula a la formació per a les proves d'accés: 81,65 euros per curs
 • matricula (per crèdit) en els ensenyaments de formació professional: 46,30 euros per semestre
 • material didàctic i manteniment del campus virtual (ensenyaments de graduat en ESO): 15,10 euros per trimestre (fins a quatre mòduls) i  25 euros per trimestre (cinc mòduls o més)
 • matricula en assignatures específiques de la formació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior: 13,65 euros anuals per assignatura
 • matricula en els mòduls dels ensenyaments d'idiomes del nivell bàsic: 125,35 euros per mòdul
 • Incripció en el curs de preparació de les proves d'obtenció del certificat oficial d'idiomes de nivell intermedi: 125,35 euros per mòdul

 

- Curs de preparació de les proves d'obtenció del certificat oficial d'idiomes en la modalitat a distància:

 • inscripció al certificat de nivell intermedi: 109 euros per mòdul
 • inscripció al nivell avançat: 125,35 euros per mòdul

 

- Proves d'avaluació dels continguts i aprenentatges aptes per superar un cicle de formació professional inicial impartits a distància per entitats col·laboradores:

 • inscripció als títols LOE: 20 euros per mòdul i 7 euros per unitat formativa
 • inscripció als títols LOGSE: 20 euros per crèdit

 

Consulteu les bonificacions i exempcions que s'apliquen a aquests preus públics. 

Informació relacionada

 • Ordre ENS/76/2014, de 27 de febrer,

  per la qual es crea el preu públic per la inscripció en el curs de preparació de les proves d'obtenció del certificat oficial d'idiomes de nivell avançat en la modalitat a distància que imparteix l'Institut Obert de Catalunya (DOGC núm. 6589, 25.03.2014)

 • Ordre ENS/163/2013, de 10 de juliol,

  per la qual es creen els preus públics per a la inscripció en la convocatòria de les proves d'avaluació dels continguts i aprenentatges aptes per superar un cicle de formació professional inicial impartits a distància per entitats col·laboradores, que duu a terme l'Institut Obert de Catalunya (DOGC núm. 6422, de 22.07.2013)

 • Ordre ENS/61/2013, de 10 d'abril

  per la qual es fixen els imports de diversos preus públics dels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l'Institut Obert de Catalunya (DOGC núm. 6360, de 22.04.2013)

 • Ordre ENS/115/2012, de 26 d'abril,

  per la qual es crea el preu públic per la inscripció en el curs de preparació de les proves d'obtenció del certificat oficial d'idiomes de nivell intermedi en la modalitat a distància que imparteix l'Institut Obert de Catalunya (DOGC núm. 6122, de 07.05.2012)

- Servei escolar prestat a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya: 118,00 euros/mes 

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquest preu públic. 

Informació relacionada

 • Ordre ENS/72/2013, de 23 d’abril,

  per la qual es fixa l'import del preu públic del servei escolar prestat a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya per al curs 2013-2014 (DOGC núm. 6367, de 23.04.2013)

- Inscripció a les proves teòriques d’exàmens bàsics per a la llicència de manteniment d’aeronaus i expedició del certificat de reconeixement dels mòduls aprovats a les proves teòriques d’exàmens bàsics per a la llicència de manteniment d’aeronaus: consulteu l’Ordre ENS/270/2012, de 31 d'agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics. 

Informació relacionada

 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d'agost,

  de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.09.2012)

- Servei d’assessorament en els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny i en els ensenyaments esportius de règim especial duts a terme en els centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament: 60 euros.

- Inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials en els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament: 40 euros (derivats de la LOE) i 18 euros (derivats de la LOGSE).

 - Inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en els ensenyaments esportius de règim especial, impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament: 20 euros (derivats de la LOE) i 12 euros (derivats de la LOGSE).

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix l'exempció del pagament a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/220/2013, de 10 de setembre,

  de creació dels preus públics per al servei d'assessorament i de reconeixement acadèmic en els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i en els ensenyaments esportius de règim especial duts a terme en els centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6464, de 20.09.2013)

Data d'actualització:  21.06.2017