• Imprimeix

Preus públics

Matrícula dels cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny (LOE) impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers: 25 euros

 

Matrícula dels cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny (LOGSE) impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers: 65 euros
 • compleció, per mòdul: 20 euros

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix una bonificació del 50% per a les persones que en el curs acadèmic actual o en l'anterior han obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'exempció del pagament a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, als membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció i a les víctimes de violència de gènere.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/220/2013, de 10 de setembre,

  de creació dels preus públics per al servei d'assessorament i de reconeixement acadèmic en els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i en els ensenyaments esportius de règim especial duts a terme en els centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6464, de 20.09.2013)

 • Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny,

  per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6159, de 28.06.2012)

Serveis corresponents a l'avaluació i l'acreditació de competències professionals que han d'aplicar els centres dependents del Departament d'Ensenyament i del Departament d'Empresa i Ocupació:

 • Inscripció a l'etapa d'assessorament: 26 euros per cada qualificació professional
 • Inscripció a l'etapa d'avaluació: 13 euros per cada unitat de competència
 • Inscripció conjunta a l'etapa d'assessorament i a l'etapa d'avaluació: 20 euros per cada qualificació i per cada unitat de competència, respectivament

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix una bonificació del 50% per a les persones que acrediten trobar-se en situació legal de desocupació i l'exempció per les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat i per als subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/313/2011, de 9 de novembre,

  per la qual es creen els preus públics per a determinats serveis corresponents a l'avaluació i l'acreditació de competències professionals, que han d'aplicar els centres dependents del Departament d'Ensenyament i del Departament d'Empresa i Ocupació (DOGC núm. 6011, de 23.11.2011)

Serveis d'activitats d'ensenyament-aprenentatge per a alumnes dels centres educatius no universitaris, mestres, professors en actiu i universitaris: 3 euros per activitat, persona i dia.

A més de les bonificacions i exempcions generalsque s'apliquen a aquest preu públic, s'estableix l'exempció del pagament als membres de famílies víctimes de violència de gènere i als lumnes de centres que tinguin la consideració de complexitat màxima d'acord amb la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril.

 

Servei d'allotjament i/o manutenció per als alumnes:

 • manutenció (dinar o sopar) per persona i àpat: 8 eur
 • allotjament i manutenció (pensió completa) per persona i dia: 25,90 euros

 

Servei d'allotjament i/o manutenció per a mestres, professors en actiu i universitaris:

 • manutenció (dinar o sopar) per persona i àpat: 10 euros
 • allotjament i manutenció (pensió completa) per persona i dia: 30 euros

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix l'exempció del pagament als membres de famílies víctimes de violència de gènere.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/163/2016, de 16 de juny,

  per la qual es crea el preu públic pel servei d'activitats d'ensenyament-aprenentatge als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7148, de 23.06.2016)

 • Ordre ENS/162/2016, de 16 de juny,

  per la qual es crea el preu públic per la utilització del servei d'allotjament i/o manutenció als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7148, de 23.06.2016)

Servei d'allotjament a la Residència del Complex Educatiu de Tarragona:

 • pensió completa (dilluns a diumenge) durant tot el curs: 4.187,40 euros/curs
 • pensió completa (dilluns a divendres) durant tot el curs: 3.223,50 euros/curs
 • pensió completa d'ús esporàdic: 28,77 euros/dia
  (Suplement per habitació individual: 315 euros/curs)

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix una bonificació del 50% per a les persones amb un nivell de renda familiar inferior a 5.500 euros i del 33% per a les persones amb un nivell de renda familiar entre 5.500 i 8.000 euros; consulteu els requisits que cal complir per demanar una bonificació o una excempció a l'Ordre ENS/184/2013, de 24 de juliol.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/184/2013, de 24 de juliol,

  per la qual es fixa l'import del preu públic per la utilització del servei d'allotjament prestat a la residència del Complex Educatiu de Tarragona a partir del curs escolar 2013-2014. (DOGC núm. 6433, de 06.08.2013)

Matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà impartit en centres dependents del Departament d'Ensenyament: 190 euros.

Matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior impartit en centres dependents del Departament d'Ensenyament: 240 euros. En aplicació de l'Ordre ENS/203/2016, de 26 de juliol, publicada al DOGC núm. 7174 de l'1 d'agost de 2016, la nova denominació d'aquest curs és curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix l'exempció del pagament per les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/203/2016, de 26 de juliol,

  de modificació de l'Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm 7174, d'1/08/2016)

 • Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny,

  de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6159, de 28.06.2012)

Serveis docents corresponents als ensenyaments artístics superiors (adaptats a l'Espai Europeu de l'Educació Superior):

 • Matrícula per crèdit en els ensenyaments conduents al títol superior: 21,73 euros
 • Matrícula per crèdit en els ensenyaments de màster en ensenyaments artístics: 35 euros
 • Inscripció a la prova d'accés als ensenyaments: 65,10 euros

 

Serveis de secretaria:

 • Expedient acadèmic, certificació acadèmica o trasllat d'expedient acadèmic: 23,50 euros
 • Suplement europeu al títol: 35,20 euros
 • Modificacions i ampliacions parcials: 29,30 euros
 • Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència, reconeixement i validació de plans d'estudis: 58,65 euros
 • Estudis d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster en ensenyaments artístics o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats conforme a sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de màster en ensenyaments artístics sense títol homologat: 234,60 euros.

 

Convalidació, reconeixement i validació de crèdits:

 • Per a l'obtenció de la convalidació, el reconeixement o la validació de crèdits per raó d'estudis o activitats realitzades en qualsevol centre educatiu cal abonar el 25% dels imports establerts per a la matrícula.
 • No està subjecta a pagament la convalidació o el reconeixement de crèdits d'ensenyaments que s'extingeixen i se substitueixin pel nou pla d'estudis.
 • En el cas que l'estudiant es matriculi de crèdits sense docència per raó de l'extinció del pla d'estudis, ha d'abonar l'import íntegre sempre que el centre educatiu ofereixi un sistema de tutories o de docència alternativa. En el cas que el centre educatiu no ofereixi tutories o docència alternativa s'abona el 25% del preu.

 

Segones i successives matrícules de crèdits:

 • Segona matrícula d'un mateix crèdit: cal aplicar un coeficient d'1,5 al preu inicial del crèdit
 • Tercera matrícula i següents: cal aplicar un coeficient d'1,8 al preu inicial del crèdit.

 

Segons i successius ensenyaments artístics superiors:

 • Per als estudiants que tinguin un o més títols corresponents a ensenyaments artístics superiors, o títols declarats acadèmicament equivalents i vulguin iniciar un altre estudi que condueixi a l'obtenció d'un títol corresponent a ensenyaments artístics superiors, l'import dels crèdits s'obté aplicant un coeficient d'1,4 als preus inicials dels crèdits.
 • Resten exempts d'aquest recàrrec els estudiants que han superat els estudis conduents al títol superior i volen continuar estudis en el màster en ensenyaments artístics.

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix el següent:

 • Els estudiants es poden acollir a l'exempció en l'import de la matrícula d'un nombre de crèdits equivalent al que, si s'escau, hagin estat qualificats amb matrícula d'honor en el curs acadèmic immediatament anterior.
 • Els estudiants amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari en el batxillerat es poden acollir a l'exempció total dels preus públics de tots els crèdits de què es matriculin durant el primer curs del primer any dels seus estudis artístics superiors.
 • Els estudiants amb matrícula d'honor en els cicles formatius de grau superior de la formació professional inicial, dels ensenyaments d'arts plàstiques i dels ensenyaments esportius es poden acollir a l'exempció total dels preus públics de tots els crèdits de què es matriculin durant el primer curs del primer any dels seus estudis artístics superiors.
 • Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat estan exemptes del pagament.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/80/2013, de 2 de maig,

  per la qual es creen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d'Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l'Espai Europeu de l'Educació Superior.(DOGC núm. 6374, de 13.05.2013)

Servei d'ensenyament de música en centres d'educació primària i artística: 630 euros

Servei d'ensenyament de dansa en centres d'educació primària i artística: 423 euros

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a les taxes i preus públics. 

Informació relacionada

 • Ordre ENS/158/2011, de 30 de juny,
  per la qual es fixen els preus públics dels serveis d'ensenyament de música i de dansa als col·legis d'educació primària i artística, a partir del curs 2011-2012 (DOGC núm. 5924, de 20.07.2011)

1. Matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d'idiomes i en els cursos d'actualització i especialització impartits per les EOI [ENS/161/2015]:

 • alumnes oficials del nivell bàsic, C-1 i C-2, per curs: 275 euros
 • alumnes oficials del nivell bàsic, C-1 i C-2, si el curs s'ofereix en dos blocs horaris quadrimestrals, per cada bloc: 137,50 euros
  (Si la matrícula es fa per segona vegada en el mateix curs o bloc del mateix idioma, cal aplicar el coeficient d'1,3 a l'import previst i si es fa per tercera vegada, el coeficient d'1,8 a l'import previst).

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix l'exempció del pagament per a les persones següents:

 • alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport,
 • alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (aquesta exempció no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a l'exempció prevista a l'apartat anterior),
 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
 • membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció i
 • víctimes de violència de gènere.

 

 

2. Inscripció i drets d'examen de les proves de certificació del nivell C-1 dels ensenyaments d'idiomes per als alumnes de règim lliure, organitzades pel Departament d'Ensenyament [ENS/10/2015]: 100 euros

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquest preu públics, s'estableix una bonificació del 10% de l'import del preu públic les persones que facin la inscripció emprant el formulari telemàtic disponible a Internet i l'exempció del pagament a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

 

 

3. Serveis docents prestats a les EOI del Departament d'Ensenyament [ENS/169/2012]:

 • Autoaprenentatge: 79,20 euros per quadrimestre (els alumnes oficials tenen una bonificació del 50% sobre aquest preu).
 • Cursos monogràfics impartits en el marc de la formació permanent que preveu la disposició addicional 2 del Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre: 49,80 euros (inscripció al curs) més 5 euros per cada hora de durada del curs.
 • Cursos d'actualització de coneixements i perfeccionament professional de persones adultes: 50,80 euros (inscripció al curs) més 3,60 euros per cada hora de durada del curs.

 

 

4. Prestació del servei dels cursos especials monogràfics online de les EOI (a partir del curs 2017-2018) en 4,00 euros per hora [ENS/230/2017].

    Prestació del servei dels cursos especials de llengua instrumental online de les EOI (a partir del curs 2017-2018) en 3,33 euros per hora [ENS/230/2017].

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix l'exempció del pagament per a les persones següents:

 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
 • persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció,
 • aturats de llarga durada que perceben un subsidi equivalent a una renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció,
 • víctimes de violència de gènere,
 • alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport*,
 • alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport*,
 • persones que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut matrícula d'honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat,
 • persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d'edat. La condició de persona tutelada o extutelada s'acredita mitjançant el certificat emès per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència o òrgan equivalent d'altres comunitats autònomes.
   

* Els alumnes que sol·liciten la beca han d'ingressar l'import del preu públic quan es matriculen i, un cop han obtingut la beca o l'ajut, ho han d'acreditar davant de la direcció del centre, que els retornarà el 100% de l'import ingressat.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/230/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual es creen els preus públics per al servei dels cursos especials no presencials en la modalitat online de les escoles oficials d'idiomes i se suprimeix el preu públic establert a l'Ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre, per la prestació del servei d'estudis de coreà a les escoles oficials d'idiomes dependents del Departament d'Educació (DOGC núm. 7473, de 13.10.2017)

 • Ordre ENS/161/2015, de 29 de maig,

  per la qual es creen els preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d'idiomes i en els cursos d'actualització i especialització impartits per les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015)

 • Ordre ENS/10/2015, de 12 de gener,

  de creació del preu públic per la inscripció i drets d'examen de les proves de certificació del nivell C-1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial per als alumnes de règim lliure, organitzades pel Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6796, de 26.1.2015)

 • Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny,

  per la qual s'estableix l'import dels preus públics per la utilització de diversos serveis docents prestats a les escoles oficials d'idiomes i les escoles d'art del Departament d'Ensenyament, aplicable a partir del curs acadèmic 2012-2013 (DOGC núm. 6155, de 22.6.2012)

Consulteu els imports dels preus públics per la matriculació en centres dependents del Departament d'Ensenyament, en els ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu creades a l'empara del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics.  

Informació relacionada

 • Ordre ENS/179/2018, de 29 d'octubre,

  per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu, i es deroga parcialment l'Ordre ENS/220/2013, de 10 de setembre (DOGC núm. 7739, de 2.11.2018)

 • Ordre ENS/30/2017, de 23 de febrer,

  per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu (DOGC núm. 7320, de 02.03.2017)

 • Ordre ENS/201/2016, de 22 de juliol,

  per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu, i es modifica l'import d'altres (DOGC núm. 7173, de 29.07.2016)

 • Ordre ENS/75/2014, de 27 de febrer,

  per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu (DOGC núm. 6589, de 25.03.2014)

 • Ordre ENS/307/2012, de 3 d'octubre,

  per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012)

 • Ordre EDU/467/2010, de 27 de setembre,

  per la qual es creen i es modifiquen preus públics per la matriculació en els ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior (DOGC núm. 5729, de 06.10.2010)

 • Ordre EDU/417/2008, de 9 de setembre,

  per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics dels ensenyaments d'esports de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport (DOGC núm. 5220, de 22.09.2008)

Cursos monogràfics a les escoles d'art del Departament d'Ensenyament: 255,80 euros per curs.

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquest preu públic. 

Informació relacionada

 • Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny,

  per la qual s'estableix l'import dels preus públics per la utilització de diversos serveis docents prestats a les escoles oficials d'idiomes i les escoles d'art del Departament d'Ensenyament, aplicable a partir del curs acadèmic 2012-2013 (DOGC núm. 6155, de 22.6.2012)

- Inscripció a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica impartida per centres dependents del Departament d'Ensenyament:

 • matrícula anual en la modalitat a distància a l'Institut Obert de Catalunya: 20 euros per crèdit
 • matrícula anual en la modalitat presencial que imparteixen la resta de centres: 21 euros per crèdit

 

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics. 

Informació relacionada

 • Ordre ENS/164/2013, de 3 de juliol,

  per la qual es creen els preus públics per a la inscripció a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica, que imparteixen els centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6422, de 22.07.2013)

- Matrícula dels cicles de grau superior de formació professional (LOE) impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

 

 - Matrícula dels cicles de grau superior de formació professional (LOGSE) impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
 • compleció, per crèdit: 20 euros

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix bonificació del 50% per a les persones que en el curs acadèmic actual o en l'anterior han obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'exempció del pagament per a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, les persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció i les persones víctimes de violència de gènere.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny,

  per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6159, de 28.06.2012)

- Ensenyaments, formacions i cursos impartits a distància:

 • matrícula en el batxillerat (per semestre): 46,30 euros (una o dues assignatures) i 81,65 euros (tres o més assignatures), 
 • matrícula al curs de preparació de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior: 81,65 euros per curs
 • matrícula a la formació per a les proves d'accés: 81,65 euros per curs
 • matricula (per crèdit) en els ensenyaments de formació professional: 46,30 euros per semestre
 • material didàctic i manteniment del campus virtual (ensenyaments de graduat en ESO): 15,10 euros per trimestre (fins a quatre mòduls) i  25 euros per trimestre (cinc mòduls o més)
 • matricula en assignatures específiques de la formació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior: 13,65 euros anuals per assignatura
 • matricula en els mòduls dels ensenyaments d'idiomes del nivell bàsic: 125,35 euros per mòdul
 • Incripció en el curs de preparació de les proves d'obtenció del certificat oficial d'idiomes de nivell intermedi: 125,35 euros per mòdul

 

- Curs de preparació de les proves d'obtenció del certificat oficial d'idiomes en la modalitat a distància:

 • inscripció al certificat de nivell intermedi: 109 euros per mòdul
 • inscripció al nivell avançat: 125,35 euros per mòdul

 

- Proves d'avaluació dels continguts i aprenentatges aptes per superar un cicle de formació professional inicial impartits a distància per entitats col·laboradores:

 • inscripció als títols LOE: 20 euros per mòdul i 7 euros per unitat formativa
 • inscripció als títols LOGSE: 20 euros per crèdit

 

Consulteu les bonificacions i exempcions que s'apliquen a aquests preus públics. 

Informació relacionada

 • Ordre ENS/76/2014, de 27 de febrer,

  per la qual es crea el preu públic per la inscripció en el curs de preparació de les proves d'obtenció del certificat oficial d'idiomes de nivell avançat en la modalitat a distància que imparteix l'Institut Obert de Catalunya (DOGC núm. 6589, 25.03.2014)

 • Ordre ENS/163/2013, de 10 de juliol,

  per la qual es creen els preus públics per a la inscripció en la convocatòria de les proves d'avaluació dels continguts i aprenentatges aptes per superar un cicle de formació professional inicial impartits a distància per entitats col·laboradores, que duu a terme l'Institut Obert de Catalunya (DOGC núm. 6422, de 22.07.2013)

 • Ordre ENS/61/2013, de 10 d'abril

  per la qual es fixen els imports de diversos preus públics dels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l'Institut Obert de Catalunya (DOGC núm. 6360, de 22.04.2013)

 • Ordre ENS/115/2012, de 26 d'abril,

  per la qual es crea el preu públic per la inscripció en el curs de preparació de les proves d'obtenció del certificat oficial d'idiomes de nivell intermedi en la modalitat a distància que imparteix l'Institut Obert de Catalunya (DOGC núm. 6122, de 07.05.2012)

- Servei escolar prestat a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya: 118,00 euros/mes 

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquest preu públic. 

Informació relacionada

 • Ordre ENS/72/2013, de 23 d’abril,

  per la qual es fixa l'import del preu públic del servei escolar prestat a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya per al curs 2013-2014 (DOGC núm. 6367, de 23.04.2013)

- Inscripció a les proves teòriques d'exàmens bàsics per a la llicència de manteniment d'aeronaus i expedició del certificat de reconeixement dels mòduls aprovats a les proves teòriques d'exàmens bàsics per a la llicència de manteniment d'aeronaus: consulteu l'Ordre ENS/270/2012, de 31 d'agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics. 

Informació relacionada

 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d'agost,

  de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.09.2012)

- Servei d'assessorament en els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i en els ensenyaments esportius de règim especial duts a terme en els centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament: 60 euros.

- Inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d'ensenyament no reglat, en l'experiència laboral, o en activitats socials en els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament: 40 euros (derivats de la LOE) i 18 euros (derivats de la LOGSE).

 - Inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d'ensenyament no reglat, en l'experiència laboral, o en activitats socials, en els ensenyaments esportius de règim especial, impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament: 20 euros (derivats de la LOE) i 12 euros (derivats de la LOGSE).

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix l'exempció del pagament a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

Informació relacionada

 • Ordre ENS/220/2013, de 10 de setembre,

  de creació dels preus públics per al servei d'assessorament i de reconeixement acadèmic en els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i en els ensenyaments esportius de règim especial duts a terme en els centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6464, de 20.09.2013)

Data d'actualització:  06.11.2018