• Imprimeix

Taxes

Batxillerat: 66,90 euros

Formació professional:

Títol de tècnic/a: 66,90 euros
Títol de tècnic/a superior: 74,95 euros

Ensenyaments de música i de dansa:

Títol professional: 66,90 euros
Títol superior: 149,40 euros

Ensenyaments d'art dramàtic:

Títol superior: 149,90 euros

Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:

Títol de tècnic/a: 66,90 euros
Títol de tècnic/a superior: 74,95 euros
Títol de conservació i restauració de béns culturals: 74,95 euros
Títol de disseny: 74,95 euros
Títol superior de vidre: 74,95 euros
Títol superior de ceràmica: 74,95 euros

Ensenyaments d'idiomes:

Certificat avançat: 74,95 euros
Certificat dels cursos d'actualització i especialització, C1 i C2 del Consell d'Europa: 74,95 euros

Ensenyaments d'esports

Títol de tècnic/a: 66,90 euros
Títol de tècnic/a superior: 74,95 euros

Títol de graduat/ada, màster en ensenyaments artístics: 196,10 euros

Ensenyaments artístics superiors adaptats a l’EEES i equivalents a grau universitari: 149,40 euros

Reexpedició del títol (expedició de duplicats): 16,55 euros

 

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquestes taxes.

- Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, per curs: 286,00 euros

- Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, si el curs s'ofereix en dos blocs horaris quadrimestrals, per cada bloc: 143,00 euros

Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat en la modalitat no presencial, per cada mòdul: 143,00 euros

Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell intermedi per a alumnes lliures: 75,35 euros

Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell avançat per a alumnes lliures: 92,85 euros

- L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, per curs, quan es fa la matrícula per segon cop en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 371,80 euros

-  L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, per cada bloc quadrimestral, quan es fa la matrícula per segon cop en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 185,90 euros

 - L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, per curs, quan es fa la matrícula per tercer cop en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 514,80 euros

 - L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, per cada bloc quadrimestral, quan es fa la matrícula per tercer cop en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 257,40 euros

 

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquestes taxes.

Matrícula:

Curs complet: 908,40 euros
Assignatura anual (per cada hora setmanal de l'assignatura): 30,60 euros
Assignatura quadrimestral (per cada hora setmanal de l'assignatura): 15,40 euros


Proves d'accés: 73,00 euros

Projecte final de carrera: 133,85 euros

Secretaria

Expedient acadèmic, certificacions acadèmiques o trasllat d'expedient: 25,80 euros
Compulsa de documents: 5,85 euros
Expedició de targeta d'identitat: 5,85 euros

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquestes taxes.

- Prova d'accés als cicles de grau mitjà de formació professional: 23,85 euros

- Prova d'accés als cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny: 23,85 euros

- Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de tècnic/a d'esport i a les formacions esportives de nivell 1: 23,85 euros

- Prova d'accés als cicles de grau superior de formació professional: 38,35 euros

- Prova d'accés als cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny: 38,35 euros

- Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 3: 38,35 euros

- Prova d'accés per a l'alumnat que no té el requisit acadèmic per accedir als ensenyaments artístics superiors: 36,90 euros

 

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquestes taxes.

Títol de batxiller

Totes les matèries del títol de batxiller: 110,60 euros
Per cada matèria del títol de batxiller: 9,70 euros
 

Títol de tècnic/a i tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny

Tots els mòduls per a l'obtenció del títol de tècnic/a: 79,00 euros
Per cada mòdul per a l'obtenció del títol de tècnic/a: 11,45 euros
Tots els mòduls per l'obtenció del títol tècnic/a superior: 110,60 euros
Per cada mòdul per l'obtenció del títol tècnic/a superior: 16,10 euros

 

Títol de tècnic/a i tècnic/a superior de formació professional

Títol de tècnic/a de formació professional : 98,30 euros
Títol de tècnic/a superior formació professional: 136,50 euros
Títol de tècnic/a de formació professional (per crèdit): 14,20 euros
Títol de tècnic/a superior de formació professional (per crèdit): 19,65 euros
Títol de tècnic/a de formació professional, per unitat formativa: 3,30 euros
Títol de tècnic/a superior de formació professional, per unitat formativa: 4,40 euros

 

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquestes taxes.

Sol·licitud d'homologació a un títol o certificat espanyol o sol·licitud d'expedició de duplicat de credencial d'homologació o convalidació: les quotes són les mateixes que per a l'expedició del títol o certificat corresponent o per l'expedició de duplicats de títol, que es detallen a continuació:                                                                

Batxillerat: 66,90 euros

Formació professional

        Títol de tècnic/a: 66,90 euros
        Títol de tècnic/a superior: 74,95 euros

Ensenyaments de música i dansa:

        Títol professional: 66,90 euros
        Títol superior: 149,40 euros

Ensenyaments d'art dramàtic:

        Títol superior d'art dramàtic: 149,40 euros

Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:

        Títol de tècnic/a: 66,90 euros
        Títol de tècnic/a superior: 74,95 euros
        Títol de conservació i restauració de béns culturals: 74,95 v
        Títol de disseny: 74,95 euros 
        Títol superior del vidre: 74,95 euros
        Títol superior de ceràmica: 74,95 euros

Ensenyament d'idiomes:

Certificat avançat d'idiomes: 74,95 euros
Certificat cursos d'actualització i especialització, C1 i C2 del Consell d'Europa:74,95 euros

Ensenyaments d'esports: 

        Títol de tècnic/a d'esport: 66,90 euros
        Títol de tècnic/a superior d'esport: 74,95 euros

Títol de graduat/ada, màster en ensenyaments artístics: 196,10 euros

Ensenyaments artístics superiors adaptats a l'EEES i equivalents a grau universitari: 149,40 euros

Reexpedició (expedició de duplicats): 16,55 euros

Sol.licitud de convalidació per cursos o mòduls d'ensenyaments de nivell no universitari: 33,45 euros

No s'acredita la taxa per la sol·licitud d'homologació al títol de graduat o graduada en educació secundària.


Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquestes taxes.

Primera matrícula

Per crèdit en el grau: 19,55 euros
Per crèdit en el màster: 34,75 euros

Segona matrícula en el mateix crèdit

Per crèdit en el grau (multiplicat pel coeficient 1,5): 29,35 euros
Per crèdit en el màster (multiplicat pel coeficient 1,5): 52,10 euros

Tercera matrícula i matrícules succesives en el mateix crèdit

Per crèdit en el grau (multiplicat pel coeficient 1,8): 35,25 euros
Per crèdit en el màster (multiplicat pel coeficient 1,8): 62,55 euros

Convalidació, reconeixement i validació de crèdits

Els estudiants que han obtingut la convalidació, el reconeixement o la validació de crèdits per raó d'estudis o activitats fets en qualsevol centre educatiu han d'abonar al centre educatiu el 25% de l'import establert.

No estan subjectes a taxa la convalidació o el reconeixement de crèdits d'ensenyaments que s'extingeixen respecte del nou pla d'estudis que substitueix l'ensenyament extingit.

Els estudiants que es matriculen de crèdits sense docència per raó de l'extinció del pla d'estudis han d'abonar l'import íntegre de la taxa sempre que el centre educatiu ofereixi un sistema de tutories o de docència alternativa. Si el centre educatiu no ofereix tutories o decència alternativa han d'abonar al centre educatiu el 25% de la taxa.

Segons i succesius ensenyaments artístics superiors

S'aplica un coeficient d'1,4 a les taxes per crèdit que s'estableixen en aquest capítol als estudiants que tinguin un o més títols corresponents a ensenyaments artístics superiors, o títols declarats acadèmicament equivalents, per a l'inici d'un altre estudi que condueixi a l'obtenció d'un títol corresponent a ensenyaments artístics superiors en centres educatius que depenguin del Departament d'Ensenyament.

S'eximeix del recàrrec establert els estudiants que hagin superat els estudis d'un únic primer cicle i vulguin prosseguir els estudis en un segon cicle.

Prova d'accés: 72,25 euros

Secretaria

Expedient acadèmic, certificació acadèmica o trasllat d'expedient acadèmic: 26,15 euros

Suplement europeu al títol: 39,30 euros

Modificacions i ampliacions parcials: 32,70 euros

Estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació, l'adaptació, la transferència, el reconeixement o la validació de plans d'estudi: 65,40 euros

Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster, o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats segons sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de màster sense títol homologat: 261,45 euros


Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquestes taxes.

  • Llei 5/2017, del 28 de març,

    de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni (DOGC núm. 7340 de 30.03.2017)

  • Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny,

    pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5161, de 27.6.2008)

Data d'actualització:  10.04.2017