• Imprimeix

Taxes

- Títol de batxillerat: 64,30 euros 

- Títol de tècnic de formació professional específica: 64,30 euros

- Títol de tècnic superior de formació professional específica: 72,05 euro

- Títol professional d'ensenyaments de música i de dansa: 64,30 euros

- Títol superior d'ensenyaments de música i de dansa: 143,65 euros

- Títol superior d'ensenyaments d'art dramàtic: 143,65 euros

- Títols d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:

 • tècnic: 64,30 euros
 • tècnic superior: 72,05 euros
 • conservació i restauració de béns culturals: 72,05 euros
 • disseny: 72,05 euros
 • títol superior de vidre: 72,05 euros
 • títol superior de ceràmica: 72,05 euros

 

- Certificat avançat d'ensenyaments d'idiomes: 72,05 euros

- Cursos d'actualització i especialització, C1 i C2 del Consell d'Europa: 72,05 euros

- Títol de tècnic d'ensenyaments d'esports: 64,30 euros

- Títol de tècnic superior d'ensenyaments d'esports: 72,05 euros

- Graduat, màster d'ensenyaments artístics: 188,55 euros

- Títol (equivalent a grau universitari) d'ensenyaments artístics superiors adaptats a l’EEES: 143,65 euros

- Reexpedició del títol (expedició de duplicats): 15,90 euros

 

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquestes taxes.

Serveis a les escoles oficials d'idiomes

- Matrícula (alumnes oficials) dels nivells intermedi i avançat:

 • per curs: 275,00 euros
 • si el curs s'ofereix en dos blocs horaris quadrimestrals (per cada bloc): 137,50 euros
 • modalitat no presencial (per cada mòdul): 137,50 euros
 • per segona vegada en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma (resultat d'aplicar el coeficient d'1,3 a la quota prevista). Curs 2015-2016: 357,50 euros (per curs sencer) i  178,75 euros (per bloc quadrimestral o mèdul)

 

- Matrícula i drets d'examen (alumnes lliures):

 • certificat de nivell intermedi: 72,45 euros
 • certificat de nivell avançat: 89,25 euros

 

Serveis a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

- Matrícula

 • curs complet: 873,45 euros
 • assignatura anual (per cada hora setmanal): 29,40 euros
 • assignatura quadrimestral (per cada hora setmanal): 14,80 euros

 

- Proves d'accés: 70,20 euros

- Projecte final de carrera: 128,70 euros

- Serveis de secretaria:

 • expedient acadèmic, certificació acadèmica o trasllat d'expedient acadèmic: 24,80 euros
 • compulsa de documents: 5,60 euros
 • expedició de la targeta d'identitat d'estudiant: 5,60 euros

 

Serveis a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya adaptats a l’EEES

- Ensenyaments de grau:

 • crèdit, primera matrícula; 18,80 euros
 • el màteix crèdit, segona matrícula (multiplicat pel coeficient 1,5): 28,20 euros
 • el màteix crèdit, tercera matrícula i succesives (multiplicat pel coeficient 1,8): 33,90 euros

 

- Ensenyaments de màster:

 • crèdit, primera matrícula; 33,40 euros
 • el màteix crèdit, segona matrícula (multiplicat pel coeficient 1,5): 50,10 euros
 • el màteix crèdit, tercera matrícula i succesives (multiplicat pel coeficient 1,8): 60,15 euros

 

- Els estudiants que han obtingut la convalidació, el reconeixement o la validació de crèdits per raó d'estudis o activitats fets en qualsevol centre educatiu han d'abonar al centre educatiu el 25% de l'import establert per a la primera matrícula en el grau (18,80 per crèdit) o el màster (33,40 per crèdit).

- Segons i successius ensenyaments artístics superiors: s'aplica un coeficient d'1,4 a les taxes per crèdit que s'estableixen per als estudiants que tenen un o més títols corresponents a ensenyaments artístics superiors, o títols declarats acadèmicament equivalents, per a l'inici d'un altre estudi que condueixi a l'obtenció d'un títol corresponent a ensenyaments artístics superiors en centres educatius que depenguin del Departament d'Ensenyament.

- Prova d'accés: 69,45 euros

- Serveis de secretaria:

 • expedient acadèmic, certificació acadèmica o trasllat d'expedient: 25,15 euros
 • suplement europeu al títol: 37,75 euros
 • modificacions i ampliacions parcials: 31,45 euros
 • estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació, l'adaptació, la transferència, el reconeixement o la validació de plans d'estudis: 62,85 euros
 • estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster, o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats segons sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de màster sense títol homologat: 251,40 euros

 

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquestes taxes.

- Proves d'accés 

 • cicles de grau mitjà de formació professional: 22,90 euros
 • cicles de grau superior de formació professional: 36,85 euros
 • cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny: 22,90 euros
 • cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny: 36,85 euros
 • cicles de grau mitjà i formacions esportives de nivell 1: 22,90 euros
 • cicles de grau superior i formacions esportives de nivell 3: 36,85 euros
 • ensenyaments artístics superiors (aspirants que no compleixen el requisit acadèmic d’accés): 35,45 euros

- Proves per a l'obtenció de títols

 • batxillerat
  • totes les matèries: 106,35 euros
  • cada matèria: 9,30 euros
 • formació professional
  • tècnic: 94,50 euros
  • tècnic (per crèdit): 13,65 euros
  • tècnic (per unitat formativa): 3,15 euros
  • tècnic superior: 131,25 euros
  • tècnic superior (per crèdit): 18,90 euros
  • tècnic (per unitat formativa): 4,20 euros
 • arts plàstiques i disseny
  • tècnic (tots els mòduls): 75,95 euros
  • tècnic  (per cada mòdul): 11,00 euros
  • tècnic superior (tots els mòduls): 106,35 euros
  • tècnic superior (per cada mòdul): 15,45 euros

- Proves per a l'acreditació d'unitats de competència

 • Fase d'orientació i assessorament: 31,20 euros
 • Fase d'avaluació (per unitat de competència): 15,60 euros

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquestes taxes, s'estableix una bonificació del 50% per als participants a les proves per a l'acreditació d'unitats de competència que acreditin que es troben en situació legal de desocupació.

Els imports de la sol·licitud d’homologació a un títol o certificat espanyol i de la sol·licitud d’expedició del duplicat de credencial d'homologació o de convalidació són els mateixos imports que cal pagar per l’expedició del títol o certificat corresponent o per l'expedició de duplicats de títol.

No s'ha d'abonar cap taxa per la sol·licitud d'homologació al títol de graduat en educació secundària.

 

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquestes taxes

Bonificacions i exempcions específiques:

Data d'actualització:  05.08.2016