• Imprimeix

Òrgans de participació

El Departament d'Ensenyament compta amb diversos espais estables de participació que contribueixen a planificar, executar i avaluar les polítiques públiques en els diversos àmbits d'actuació.

El Consell Escolar de Catalunya és l'organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb l'article 171.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya (LEC).

Al Consell hi són representats: el professorat i els moviments de mestres, els pares d'alumnes, els alumnes, el personal d'administració i serveis, els sindicats, les patronals, els titulars dels centres privats, l'administració educativa local i d'universitats, els col·legis professionals i el Consell Nacional de la Joventut. També en formen part personalitats de prestigi proposades pel Departament.

Els seus membres són nomenats pel Govern de Catalunya per a un període de quatre anys.

Informació relacionada

El Consell Català de Formació Professional és l’òrgan de consulta i assessorament, amb caràcter no vinculant, del Govern de la Generalitat, amb la participació de les organitzacions empresarials, sindicals i entitats públiques implicades, respecte de tota la formació professional, reglada i no reglada, adscrit al Departament d'Ensenyament.

Té com a objectiu, la interrelació, cooperació o integració dels tres subsistemes que en l'actualitat concorren en la formació professional, és a dir, la inicial/reglada, l'ocupacional i la continuada. L'elaboració i la proposta al Govern, per a la seva aprovació, del Pla general de la formació professional de Catalunya, amb caràcter plurianual.

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professors, alumnes, personal d'administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. La darrera convocatòria d'eleccions a consells escolars dels centres ha sigut el curs 2012-2013.

Informació relacionada

La Taula de federacions de mares i pares és un espai de participació i col·laboració que té com objectiu treballar conjuntament amb les federacions d'AMPA (associacions de mares i pares d'alumnes) per fomentar la participació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills, i la coresponsabilitat escola i família per l'èxit escolar i educatiu.

Són membres de la Taula de federacions:

 • CCAPAC (Confederació cristiana d'associacions de pares i mares d'alumnes de Catalunya)
 • DINCAT-FAMPADI (Federació d'associacions de pares i mares d'alumnes amb discapacitat intel·lectual)
 • FAPAC (Federació d'associacions de pares i mares d'alumnes de Catalunya)
 • FAPAES (Federació d'associacions de pares i mares d'alumnes d'ensenyament secundari de Catalunya)
 • FAPEL (Federació d'associacions de mares i pares d'escoles lliures de Catalunya)

La Taula de participació de docents jubilats es crea per desenvolupar l'article 105.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, que estableix que l'Administració Educativa ha d'afavorir l'aprofitament de l'experiència professional dels professors jubilats i dels inspectors d'educació jubilats que ho desitgin per mitjà de llur incorporació als centres i als serveis educatius, sense ocupar-hi llocs de plantilla.

La Taula està formada per la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament, representants de RELLA (Associació de Mestres i Professorat Jubilats), d'El Casalet (moviment d'ensenyants de l'Hospitalet de Llobregat), del Grup de Filosofia del Casal del mestre, de Santa Coloma de Gramenet.

Es va constituir el dia 30 de maig de 2013, amb la finalitat de fer-los particíps de la identificació dels eixos de treball a prioritzar en l'atenció dels alumnes més vulnerables.

Formen part d'aquesta taula les següents entitats:

 • Discapacitat intel·lectual de Catalunya - DINCAT.
 • Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva.
 • Federació d'associacions de persones amb discapacitat física - ECOM.
 • Federació Catalana d'Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars  - FEPCCAT 
 • Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, -  COCARMI.
 • Junta de Síndrome de Down Catalunya.
 • Servei de Seguiment a l'Etapa Escolar de la Fundació Catalana per a la Síndrome de Down.
 • Salut Mental de Catalunya - SMC.
 • Federació Catalana d'Autisme i Asperger.
 • Federació APRENEM TEA Catalunya.
 • Associació Asperger Catalunya.
 • Associació Catalana Síndrome X Fràgil.
 • Centre de Recursos per a Deficients Visuals de la ONCE - CREDAV, ONCE
 • Federació d'associacions catalanes de pares i persones sordes - ACAPPS.
 • Federació de Persones Sordes de Catalunya - FESOCA
 • Federació Catalana de TDAH.
 • Associació Catalana de Dislèxia.
 • Col·lectiu Papas d'Alex.

Aquest grup de treball té per objectiu elaborar projectes en el camp educatiu, amb la participació de representants del poble gitano, per aconseguir la millora de les condicions educatives de l'alumnat d'aquest poble, fomentar el seu èxit acadèmic i la inserció en el món laboral.

En formen part: representats de l'Administració de la Generalitat (Departaments de Benestar i Família i d'Ensenyament) i representants de les associacions gitanes (Fundació Pere Closa, Assoc. Gitana Caló Calí, CISE, Drom Kotar, Centre d'Estudis Gitanos de la UB, Assoc. Gitana Igualdad y Progreso, Rromane Siklovne i Associació Veus gitanes)

Data d'actualització:  21.06.2013