• Imprimeix

Premis Extraordinaris de Batxillerat

Els Premis Extraordinaris de Batxillerat, creats l'any 1999, constitueixen el reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes que demostren una preparació especial en aquests ensenyaments.

Es concedeix un premi extraordinari per cada 1.000 alumnes o fracció superior a 500, de segon curs de batxillerat, en el curs acadèmic immediatament anterior a aquell en què se celebrin les proves. Els alumnes que reben aquest Premi poden optar al Premi Nacional de Batxillerat.

Poden optar als Premis els alumnes que compleixen els requisits següents:

 1. Haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat.
 2. Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs que es convoquen les proves.
 3. Tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

 

Aquest guardó proporciona els avantatges següents als alumnes que l'obtenen:

 • El reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic.
 • L'exempció de les taxes universitàries per al primer curs (d'acord amb el decret que cada any fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya).
 • Un curs ordinari (de setembre a juny) gratuït en una escola oficial d'idiomes de Catalunya.
 • L'estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d'interès de l'alumne/a.
 • La possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat.

 

Presentació de la sol·licitud d'inscripció: del 28 de maig a l'1 de juny de 2018

Publicació (a cada centre) de la llista d'admesos i exclosos: no més tard del 11 de juny de 2018

Resolució de possibles incidències: no més tard de del 12 de juny de 2018

Informació relacionada

Aquestes proves, que es fan en el decurs d'un matí, consten de dos exercicis.

En el primer hi ha un comentari de text històric i un comentari de text literari, un dels quals en castellà i l'altre en català.

El segon exercici consta d'una prova sobre la llengua estrangera cursada pels alumnes i una altra sobre una matèria que l'alumne tria prèviament d'entre les cursades a segon curs i que té continuïtat a la cursada amb el mateix nom a primer curs.

Les proves es fan simultàniament el 26 de juny de 2018 (a partir de les 8.30 h) en els centres següents:

Àrea territorial Centre
Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Maresme-Vallès Oriental

Institut Jaume Balmes (Barcelona)

Catalunya Central Institut Lluís de Peguera (Manresa)
Girona Institut Santiago Sobrequés i Vidal (Girona)
Lleida Institut Màrius Torres (Lleida)
Tarragona
Terres de l'Ebre
Institut Antoni de Martí Franquès (Tarragona)
Vallès Occidental Institut Pere Calders (Cerdanyola del Vallès)
Consorci d'Educació de Barcelona Institut Montserrat (Barcelona). Alumnes amb el primer cognom començat per les lletres de la A a la L
Institut Menéndez i Pelayo (Barcelona). Alumnes amb el primer cognom començat per les lletres de la M i a la Z

 

Les proves es puntuen sobre un total de 40 punts. Cadascuna de les quatre parts dels exercicis es qualifiquen de 0 a 10 punts. La puntuació mínima exigida per obtenir un Premi Extraordinari de Batxillerat és de 34 punts.

Es poden concedir un màxim de 44 premis, que s'atorgaran a aquells alumnes que hagin obtingut la puntuació més alta. En cas d'empat, es resoldrà aplicant els criteris de desempat següents:

 • En primer lloc, la puntuació més alta obtinguda en el primer exercici de les proves (suma de les puntuacions obtingudes en el comentari de text literari i en el comentari de text històric).
 • En segon lloc, la puntuació més alta obtinguda en la part b del segon exercici, corresponent a la matèria de modalitat.

 

Un cop qualificades les proves, els resultats es publiquen als centres on s'han fet i als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, o al Consorci d'Educació de Barcelona, si correspon.

 • Resolució ENS/1792/2018,

   de 23 de juliol, per la qual es fa pública la relació dels alumnes premiats en la convocatòria de concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2017-2018 (DOGC num. 7673, de 27.07.2018)

 • Resolució ENS/446/2018, de 12 de març,

  per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7580, de 16.3.2018) 

 • Ordre ENS/85/2011, de 10 de maig,

  per la qual s'estableix el procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat (DOGC núm. 5880, de 17.05.2011)

Data d'actualització:  27.07.2018