• Imprimeix

Pressupost 2007

En aquesta pàgina podeu trobar la informació del pressupost del Departament d'Educació per a 2007, aprovat pel Parlament de Catalunya el 27 de juny de 2007.

El pressupost inclou un detall dels ingressos i despeses de les unitats directives. Es presenta en diversos desglossat per resums que corresponen a serveis, entitats i programes. També hi ha un document de despeses de personal.

En aquesta pàgina hi ha la documentació següent:

- Descripció de la despesa, aplicació pressupostària a la qual s'imputa, import per conceptes amb subtotals i totals.
- Memòria dels programes
- Inversions reals
- Annex de personal

Pressupost

Departament d'Educació Codi Despeses Memòries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Gabinet i SG d'Educació EN01 pdf  xls pdf pdf pdf  
Direcció General d'Innovació EN02 pdf  xls pdf      
Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu EN03 pdf  xls pdf pdf pdf  
Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa EN04 pdf  xls pdf      
Direcció General d'Ensenyaments Professionals,Artístics i Especialitzats EN05 pdf  xls pdf      
Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat EN06 pdf  xls pdf      
Data d'actualització:  11.12.2007