• Imprimeix

Drets de les persones interessades

Teniu dret a obtenir informació sobre si al Departament d'Ensenyament estem tractant dades personals que us concerneixen, o no. 

Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.  

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d'acord amb les condicions establertes a l'article 18 del RGPD. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important. 

En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.

Com exercir-los

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud en suport paper a la unitat responsable del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona) o al centre educatiu o al servei educatiu que correspongui. També es pot fer en format electrònic, mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil). Heu d'indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

Data d'actualització:  30.10.2018