Competències bàsiques de l'àmbit personal i social. Educació secundària obligatòria

El currículum competencial posa en valor el desenvolupament de les competències transversals com a base imprescindible del procés global d'ensenyament i aprenentatge. Les competències de l'àmbit personal i social estan relacionades amb aspectes del creixement i aprenentatge de l'alumne. L'assoliment d'aquestes competències ha de permetre que el jove construeixi el seu propi projecte de vida per viure i conviure en un món plural i canviant.

Aquest document té l'objectiu d'ajudar els centres en la personalització dels aprenentatges i conté les dimensions, les competències, els continguts clau, les orientacions metodològiques i les orientacions per a l'avaluació.

Data d'actualització:  30.10.2018